La asam­blea ge­ne­ral se­rá en mayo y la jun­ta sa­lien­te ani­ma a un re­le­vo que «é fá­cil»

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - DEZA-TABEIRÓS DEPORTES -

No hay ca­len­da­rio elec­to­ral aún. La ur­gen­cia de la di­rec­ti­va es que tras­cien­da que no si­guen por­que mien­tras no se se­pa no apa­re­cen in­tere­sa­dos. Lue­go se fi­ja­rá el ca­len­da­rio, pe­ro aho­ra por el bien del Es­tra­den­se, la im­por­tan­cia es sa­ber­lo y «que vaia for­man­do al­go». Ges­to­so quie­re que el 1 de ju­lio «se poi­da em­pe­zar a tra­ba­llar e te­lo to­do ben fei­to, por­que nos na asam­blea dei­xá­mo­lo». La asam­blea se­rá se­gu­ra­men­te a mediados de mayo, ha­cia fi­nal de tem­po­ra­da. Se­ría bueno que si hay in­tere­sa­dos se va­yan in­for­man­do. «Nos es­ta­mos pa­ra apoia­los no que ne­ce­si­ten» y ani­man al re­le­vo por­que «é fá­cil, con or­den le­va­se ben o club».

So­bre fi­lo­so­fía de los nue­vos les gus­ta­ría que si­guie­ran a lí­nea ac­tual, pe­ro «se­rán eles quen de­ci­dan se­guir con xen­te de A Es­tra­da ou ou­tra fi­lo­so­fía».

Ges­to­so de­jó abier­to que al­gún di­rec­ti­vo quie­ra es­tar en la fu­tu­ra jun­ta y ase­gu­ró que hay gen­te que lo ha­ce tan bien «que o fai de ta­cón. Can­do em­pe­za­mos nos non ti­ña­mos nin idea, non sa­bia­mos por on­de an­dar e ago­ra te­mos bas­tan­te con­tro­la­do to­do».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.