Os Ca­ba­lei­ros de Hoy-Vas ce­le­bran fes­ta e ru­ta ecues­tre a ca­rón do Ulla

O co­lec­ti­vo cruceño ten aber­to ata o xo­ves o pra­zo de ano­ta­ción pa­ra asis­tir ao xan­tar

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - AGENDA - AME­LIA FERREIROA M. M.

O día 23, ás 10.00 ho­ras da ma­ñán das in­me­dia­cións da ca­pe­la de Hoy-Vas, de Pi­lo­ño (Vi­la de Cru­ces), sai­rá a ru­ta a ca­ba­lo que or­ga­ni­za a aso­cia­ción de ca­ba­lei­ros da lo­ca­li­da­de e que sig­ni­fi­ca­rá o co­me­zo dun día de fes­ta; a vi­xé­si­ma se­gun­da des­tas ca­rac­te­rís­ti­cas que se pro­gra­ma na pa­rro­quia. Na ori­xe do fes­te­xo es­tá, lem­bra a pre­si­den­ta da Aso­cia­ción de Ca­ba­lei­ros de Hoy-Vas Be­lén Sal­guei­ro, un pe­queno ac­ci­den­te su­ce­di­do anos atrás. «To­do veu da­do por un­ha pa­ta­da dun ca­ba­lo e un­ha pos­te­rior mi­sa... Co­me­za­mos uns pou­cos pe­ro to­do a ni­vel moi fa­mi­liar, xa que es­ta­ba­mos meu pai, meu ir­mán, al­gún cur­mán e ami­gos, a fa­cer un­ha fes­ta pe­que­na á que lo­go lle en­ga­di­mos un­ha ru­ta a ca­ba­lo e ta­mén un­ha co­mi­da. Á fes­ta ecues­tre asis­ti­rán máis de cen ca­ba­lei­ros.

Un­ha es­truc­tu­ra pro­gra­má­ti­ca que se con­ser­va máis de dúas dé­ca­das des­pois e que se re­pe­ti­rá es­te do­min­go cun­ha ru­ta ecues­tre a ca­rón do Ulla pa­ra pos­te­rior­men­te á un­ha asis­tir a un­ha mi­sa na ca­pe­la de Hoy-Vas e dar pa­so ao xan­tar de con­fra­ter­ni­da­de, a ba­se de pul­po e chu­rras­co, ao fío das 14.30 ho­ras. A fes­ta es­ta­rá ame­ni­za­da por Pun­to Ze­ro e ata o vin­dei­ro xo­ves os in­tere­sa­dos po­den aín­da for­ma­li­zar a súa ano­ta­ción. As pre­vi­sións de asis­ten­cia se­me­lla se­rán moi se­me­llan­tes ao do

pa­sa­do ano, se­gun­do a pre­si­den­ta, e ron­da­rá os 150 co­men­sais che­ga­dos den­de La­lín, Ve­dra, Pra­do, Chan­ta­da, Ro­dei­ro, Mer­za, Car­bia e Ca­man­zo en­tre ou­tras lo­ca­li­da­des. Ta­mén, co­mo é ha­bi­tual, «es­pé­ra­se a úl­ti­ma ho­ra pa­ra re­ser­var», apun­ta Be­lén Sal­guei­ro un­ha das pou­cas mu­lle­res que le­va as ren­das dun co­lec­ti­vo con­fi­gu­ra­do maio­ri­ta­ria­men­te por ho­mes. Car­go que ocu­pa nos úl­ti­mos quin­ce anos, e no que di sen­tir­se a gus­to, «ao con­tar sem­pre co apoio dos com­pa­ñei­ros». La aso­cia­ción San­ta Fe­rre­ña tra­ba­ja ya en la or­ga­ni­za­ción de una nue­va edi­ción de sus tra­di­cio­na­les En­con­tros de Mú­si­ca Tra­di­cio­nal que es­te año al­can­zan la edi­ción nú­me­ro die­cio­cho. Una ma­yo­ría de edad que cum­plen el pró­xi­mo día 3 de ju­nio con una se­rie de ac­tos que volverán a te­ner co­mo es­ce­na­rio los ale­da­ños del mos­tei­ro de Car­boei­ro.

La ce­le­bra­ción, al igual que otros años, em­pe­za­rá con una se­sión ver­mú y se pro­lon­ga­rá has­ta bien en­tra­da la ma­dru­ga­da en una jor­na­da re­ple­ta de ac­ti­vi­da­des re­la­cio­na­das con el Pa­tri­mo­nio Cul­tu­ral In­ma­te­rial. En­tre ellas no fal­ta una mues­tra de tra­ba­jos de ar­te­sa­nía. De ahí, que la agru­pa­ción abra el pla­zo, pa­ra la so­li­ci­tud de es­pa­cios y la ins­ta­la­ción de pues­to de ven­ta de pro­duc­tos y ob­je­tos ar­te­sa­nos el día de la fies­ta.

La re­ser­va del es­pa­cio no tie­ne cos­te, pe­ro los in­tere­sa­dos de­ben en­viar un co­rre elec­tró­ni­co a san­ta­fe­rren­ha@gmail. com an­tes del 20 de ma­yo in­di­can­do nom­bre co­mer­cial, pro­ce­den­cia, te­lé­fono y co­rreo de con­tac­to, pá­gi­na web, re­des so­cia­les, blog o si­mi­lar, si par­ti­ci­pó o no al­gu­na vez en la fe­ria, di­men­sión del pues­to y ma­trí­cu­la del vehícu­lo que lle­va­rá. La or­ga­ni­za­ción rea­li­za­rá la se­lec­ción.

La mú­si­ca es la pro­ta­go­nis­ta de los en­con­tros en Car­boei­ro.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.