Rue­da til­da los pre­sun­tos wa­saps a Cuí­ña de «ab­so­lu­ta in­ven­ción»

Vuel­ve a pe­dir que los en­se­ñe pú­bli­ca­men­te y que «quen min­te dé ex­pli­ca­cións»

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - DEZA-TABEIRÓS - RO­CÍO RA­MOS

El pre­si­den­te del PP pro­vin­cial, Al­fon­so Rue­da, man­tu­vo un en­cuen­tro con la for­ma­ción la­li­nen­se pre­si­dien­do una jun­ta lo­cal. Acu­dió, acom­pa­ña­do por Jo­sé Ma­nuel Co­res Tou­rís. Rue­da se­ña­ló que la vi­si­ta obe­de­ce a una ron­da de re­co­rri­dos por las dis­tin­tas lo­ca­li­da­des y se ale­gró de que «coin­ci­da con es­to dos wa­saps» que ca­li­fi­có de «un asun­to des­agra­da­ble por­que o al­cal­de de La­lín di que lle en­viei un­hos wa­saps». Ra­ti­fi­có que «eu non man­dei nin­gún wa­sap a Ra­fa Cuí­ña». Cree que sol­ven­tar es­te asun­to es «moi fá­cil, si el man­tén que sí e eu di­go que non, o que ten que fa­cer é mos­tra­los, en­se­ñar­mos non a mín..., se­non á pren­sa, e a Cres­po que es­tá alu­di­do ne­ses wa­saps pa­ra de­mos­trar quen con­ta a ver­da­de e quen min­ten». A par­tir de ahí, apun­ta «o que min­te que se di­ga por­que es­tá men­tin­do».

Pi­de a Cuí­ña que ex­pli­que «por­que es­tá afir­man­do eso y «qué é o que pre­ten­de». Rue­da se­ña­la que «eu ve­ño a acla­ra­lo cos meus com­pa­ñei­ros ta­mén». Alu­dió a los «an­te­ce­den­tes de in­ven­cio­nes» del re­gi­dor y le ex­tra­ña, di­ce, que «un al­cal­de se de­di­que a esas cou­sas» ase­gu­ran­do que «é un­ha ab­so­lu­ta in­ven­ción». Rue­da se­ña­la que se sien­te «es­pe­cial­men­te mo­les­to» por es­ta cues­tión «e non lle ato­po moi­ta ex­pli­ca­ción» apun­tan­do que «ca­da un se re­tra­ta a se mes­mo con es­tas cou­sas».

En cuan­to a otras cues­tio­nes po­lí­ti­cas, apun­tó se rea­li­za­ría un con­gre­so en De­za y pro­ba­ble­men­te tam­bién en Si­lle­da. Unos con­gre­sos que se lle­va­rán a ca­bo a lo lar­go de es­te año en va­rios lu­ga­res de Ga­li­cia . En cuan­to a La­lín con­si­de­ra que el PP go­za de «boa saú­de» y des­ta­có la for­ta­le­za de la for­ma­ción.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.