Exi­gen que la ca­pi­tal cuen­te con un juz­ga­do es­pe­cí­fi­co pa­ra cláu­su­las sue­lo

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - PONTEVEDRA - L. PENIDE

El sin­di­ca­to Al­ter­na­ti­vas na Xus­ti­za - CUT ha exi­gi­do a la di­rec­ción xe­ral de Xus­ti­za que cree un juz­ga­do es­pe­cí­fi­co pa­ra re­sol­ver los pro­ce­di­mien­tos de cláu­su­las sue­lo en Pon­te­ve­dra y las otras seis gran­des ciu­da­des ga­lle­gas. «An­te a fal­ta de con­tes­ta­ción por par­te dos ban­cos ás re­cla­ma­cións dos usua­rios e an­te a máis que po­si­ble fal­ta de acor­do en moi­tos ca­sos en­tre os ban­cos e os usua­rios, é im­pres­cin­di­ble a súa crea­ción pa­ra evi­tar o co­lap­so dos xul­ga­dos de Pri­mei­ra Ins­tan­cia de­sas gran­des ci­da­des», sos­tie­nen des­de es­ta cen­tral.

En es­te pun­to, des­de el sin­di­ca­to in­ci­den en que «o pro­pio Con­se­llo Xe­ral do Po­der Xu­di­cial ma­ni­fes­tou que a so­lu­ción ex­tra­xu­di­cial non evi­ta­rá un no­vo to­rren­te de de­man­das». A es­to se su­ma el con­ven­ci­mien­to de que, tras la re­cien­te sen­ten­cia del Tri­bu­nal de Jus­ti­cia de la Unión Eu­ro­pea, se es­pe­ra que se pro­duz­ca una en­tra­da ma­si­va de de­man­das en los juz­ga­dos.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.