For­ca­rei exi­ge me­jo­ras en el vial a A Estrada

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - DEZA-TABEIRÓS -

El Con­ce­llo de For­ca­rei ha reite­ra­do pú­bli­ca­men­te la de­man­da a la Dipu­tación de Pon­te­ve­dra pa­ra que pro­ce­da al des­bro­ce de to­das las vías pro­vin­cia­les «tras ca­se dous anos sen ape­nas ac­tua­cións nes­ta área, o que pro­vo­ca un­ha im­por­tan­te mer­ma de vi­si­bi­li­da­de e de se­gu­ri­da­de vial». La al­cal­de­sa, Belén Ca­cha­fei­ro, ase­gu­ra que ha com­pro­ba­do in si­tu el mal es­ta­do y exi­gió me­jo­ras in­me­dia­tas en la ca­rre­te­ra ha­cia A Estrada.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.