Lui­si­to tris­te, Ra­fa con­ten­to

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - PONTEVEDRA DEPORTES -

«A xen­te cre que co­mo Lui­si­to era un ca­brón co­ma fut­bo­lis­ta, o seu equi­po vai ser así. Non ten na­da que ver o Lui­si­to xo­ga­dor co ades­tra­dor. Sei que mo­les­ta co­mo son. Eu fa­lo pa­ra to­do o mun­do. Non an­do en­re­dan­do á xen­te. Fa­lo moi cla­ro. Fa­lo pa­ra uni­ver­si­ta­rios e pa­ra fon­ta­nei­ros. Son así e non vou cam­biar», ad­ver­tía el de Teo. «O equi­po fí­xoo moi ben. Ma­ne­xou­se ben nos tres sis­te­mas que em­pre­gou. Só fa­llou na de­fi­ni­ción. Se me­te­se­mos o 30 por cen­to das oca­sións, es­ta­ría fi­ni­qui­ta­do na pri­mei­ra par­te», sen­ten­ció.

«É un pun­to que nos sa­be a moi­to, por­que ade­mais é con­tra un equi­po que é im­por­tan­te na ca­te­go­ría», se­ña­ló Ra­fa Sáez.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.