A Es­tra­da aco­ge­rá el 1 de ma­yo una ma­ni­fes­ta­ción co­mar­cal por el Día da Cla­se Obrei­ra

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - DEZA-TABEIRÓS -

«Re­cu­pe­re­mos os no­sos de­rei­tos. Non os rou­bos das pen­sións» es el le­ma ba­jo el que la CIG lle­va­rá a ca­bo la ma­ni­fes­ta­ción del 1º de ma­yo, Día In­ter­na­cio­nal de los Tra­ba­ja­do­res, en A Es­tra­da. Acer­car a los ve­ci­nos de De­za y Ta­bei­rós la po­si­bi­li­dad de ma­ni­fes­tar­se sin ne­ce­si­dad de des­pla­zar­se a gran­des ur­bes mo­ti­vó la pues­ta en mar­cha de es­te ac­to reivin­di­ca­ti­vo en la lo­ca­li­dad es­tra­den­se años atrás. «Es­tá cla­ro que ao fi­nal os no­sos ve­ci­ños te­ñen os mes­mos pro­ble­mas, ou máis, que os que vi­ven nas ci­da­des e por iso de­ci­di­mos con­me­mo­rar o Día In­ter­na­cio­nal da Cla­se Obrei­ra no­va­men­te na vi­la», ex­pli­có el se­cre­ta­rio co­mar­cal de la CIG An­tón Ál­va­rez Me­ra­yo.

El sin­di­ca­to es­tá re­par­tien­do in­for­ma­ción res­pec­to del ac­to reivin­di­ca­ti­vo por las em­pre­sas de la zo­na en la que se in­ci­de so­bre la ne­ce­si­dad de re­cu­pe­rar de­re­chos. «Din que a cri­se re­ma­tou pe­ro na cla­se tra­ba­lla­do­ra non é así, e coa es­cu­sa de que se es­tá a saír da mes­ma, se apro­bou un­ha re­for­ma la­bo­ral que mer­mou moi­tas ca­pa­ci­da­des de ne­go­cia­ción co­mo de­rei­tos xe­rais da cla­se tra­ba­lla­do­ra in­cluin­do a bai­xa­da de sa­la­rios. Un­ha re­for­ma que sig­ni­fi­cou un­ha per­da de po­der ad­qui­si­ti­vo moi ele­va­da», di­jo. Pa­ra Ál­va­rez Me­ra­yo la re­for­ma rea­li­za­da pro­pi­ció con­tra­tos tem­po­ra­les de du­ra­cio­nes mí­ni­mas y sa­la­rios muy ba­jos; si­tua­cio­nes que jus­ti­fi­can «o fa­cer un­ha gran ma­ni­fes­ta­ción na que ta­mén pe­di­mos que se dei­xen de me­ter a man na cai­xa das pen­sións, que son via­bles sem­pre que non lle to­quen ás mes­mas e de­be­rían de es­tar ven­ce­lla­das aos or­za­men­tos do Es­ta­do».

Ma­ni­fes­ta­ción del 1º de ma­yo en A Es­tra­da que es­tá pre­vis­to par­ta a las 12.00 ho­ras de la Pra­za do Mer­ca­do pa­ra re­co­rrer al­gu­nas de las ca­lles más cén­tri­cas de la lo­ca­li­dad y ce­rrar­se pos­te­rior­men­te con una po­si­ble co­mi­da de con­fra­ter­ni­dad pa­ra aque­llos que quie­ran asis­tir, y cu­ya or­ga­ni­za­ción se es­tá ges­tan­do des­de la Con­fe­de­ra­ción In­ter­sin­di­cal Ga­le­ga.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.