Cruz acha­ca a la fal­ta de ideas del cua­tri­par­ti­to el gas­to de 13.000 eu­ros pa­ra «es­coi­tar opi­nións»

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - DEZA-TABEIRÓS -

El cos­te pre­vis­to de 13.310 eu­ros pa­ra la con­sul­to­ría ex­ter­na so­bre el po­si­ble des­tino fi­nal de la an­ti­gua pis­ci­na cli­ma­ti­za­da ge­ne­ró ayer reac­cio­nes en la opo­si­ción. En con­cre­to del edil no ads­cri­to, Juan Jo­sé Cruz, quien la­men­tó la fal­ta de ideas de las cua­tro for­ma­cio­nes in­te­gra­das en el go­bierno y «nin se­que­ra te­ñen ca­pa­ci­da­de pa­ra es­coi­tar o que ou­tros lles pro­po­ñan».

Pa­ra Cruz, Ni­co­lás Gon­zá­lez Ca­sa­res «es­ta­se co­ro­nan­do con es­tes pro­ce­sos par­ti­ci­pa­ti­vos». «Xa só fal­ta­ría que a em­pre­sa fo­se dal­gún ami­go», ar­gu­men­tó el con­ce­jal no ads­cri­to. Iro­ni­za que por eso gas­tan di­ne­ro pú­bli­co a una em­pre­sa que se en­car­gue «de es­coi­tar opi­nións e lo­go lles pre­sen­te un re­su­mo das ideas. E xa des­pois en­car­ga­rán un con­cur­so de ideas pa­ra fa­cer un pro­xec­to so­bre as ideas pro­pos­tas e por su­pos­to va­le­rá máis car­tos».

«Ve­re­mos se hai car­tos des­pois pa­ra fa­cer reali­da­de a idea de pro­xec­to que re­sul­te das ideas de pro­xec­to so­bre as ideas que os ideó­lo­gos apor­ten a un­ha em­pre­sa... Eu non en­ten­do na­da», sig­ni­fi­có Cruz, cues­tio­nán­do­se si así se gas­tan fon­dos del plan Edusi y pre­gun­tán­do­se si «¿es­ta xes­tión é me­llor ca do por­co la­laíno?» y si no hay «me­llor si­tio en que gas­tar os car­tos». «Ti­ña ra­zón Cuí­ña en di­cir que non ía fa­cer gran­des obras... o que non nos dixo era que en lu­gar de reali­da­des tan­xi­bles ía pa­gar por ideas», apun­tó el edil no ads­cri­to, apun­tan­do la po­si­bli­dad de con­tra­tar otra fir­ma pa­ra que «a xen­te poi­da pre­sen­tar ideas de ca­mi­ños que hai que as­fal­tar ou on­de fai fal­ta po­ñer un pun­to de luz ou sa­nea­men­tos que pre­ci­san... e des­pois cha­ma­mos a ou­tra pa­ra que sa­que un con­cur­so de ideas pa­ra es­co­ller os me­llo­res ca­mi­ños pa­ra arran­xar».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.