Afri­cor da apo­yo in­con­di­cio­nal a que no se re­ti­ren los pro­gra­mas O Agro y La­bran­za

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - DEZA-TABAEIRÓS -

La aso­cia­ción de con­trol le­che­ro de Pon­te­ve­dra Afri­cor, man­dó ayer un men­sa­je de apo­yo a la con­ti­nui­dad de los pro­gra­mas O Agro y La­bran­za y a los pro­fe­sio­na­les que se preo­cu­pan ca­da se­ma­na «de fa­cer­nos che­gar ás no­sas ca­sas o que acon­te­ce no no­so agro, así co­mo de in­for­mar­nos de no­vos pro­xec­tos e ideas que axu­dan a non per­der a es­pe­ran­za nun sec­tor que moi­tas ve­ces se sin­te des­am­pa­ra­do».

El co­lec­ti­vo que pre­si­de Ra­fael Mén­dez se su­ma a las vo­ces que re­cla­man la con­ti­nui­dad de am­bos pro­gra­mas y que ya tie­ne en Chan­ge.org cer­ca de dos mil fir­man­tes en esa mis­ma lí­nea de de­fen­sa.

Des­de Afri­cor con­si­de­ran que el tra­ba­jo de es­tos pro­gra­mas es «tre­men­da­men­te im­por­tan­te xa que me­dian­te a súa di­fu­sión axu­da a que o no­so campo se si­ga sen­tin­do vi­vo e, o mes­mo tem­po, nos de­ca­ta­mos que aín­da que­dan moi­tas cou­sas por fa­cer».

Des­de el im­por­tan­te co­lec­ti­vo pro­vin­cial aguar­dan que «se re­con­si­de­re es­ta de­ci­sión e nos dei­xen se­guir go­zan­do e apren­den­do das no­vas que nos ache­gan den­de es­tes es­pa­zos ca­da se­ma­na».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.