Ma­ni­fes­ta­ción del 1 de ma­yo en A Es­tra­da

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - DEZA-TABEIRÓS -

En torno a un cen­te­nar de per­so­nas re­co­rrie­ron ayer las ca­lles de A Es­tra­da en una reivin­di­ca­ción del 1 de ma­yo or­ga­ni­za­da por CIG. En­ca­be­za­da la mar­cha una pan­car­ta en la que se leía «2017 un ano de loi­ta. Po­la re­cu­pe­ra­ción dos de­rei­tos», mien­tras los par­ti­ci­pan­tes co­rea­ban «Non po­de ser, obrei­ros nas ca­deas e co­rrup­tos no po­der», y fra­ses co­mo «Que­re­mos tra­ba­llar e non emi­grar» o «O pú­bli­co é ser­vi­zo, o pri­va­do be­ne­fi­cio». Jun­to a Merayo par­ti­ci­pa­ron edi­les co­mo Mar Blan­co, Xo­sé Ma­ga­ri­ños y Pa­co Vi­la­ri­ño.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.