Mó­ve­te re­cla­ma me­jo­ras ur­ba­nas en el tra­mo fi­nal de la ave­ni­da de San­tia­go

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - DEZA-TABEIRÓS -

Mó­ve­te de­nun­ció ayer el es­ta­do de aban­dono en que se en­cuen­tra la ave­ni­da de San­tia­go, en es­pe­cial en el tra­mo que dis­cu­rre en­tre la ro­ton­da que en­tron­ca con la ave­ni­da de la Cul­tu­ra y la ro­ton­da de Fi­gue­roa, «ten­do en con­ta, ade­mais, que es­ta zo­na con­cen­tra gran can­ti­da­de de po­boa­ción e con­ta coas ins­ta­la­cións do co­le­xio pú­bli­co de Fi­gue­roa e da gar­de­ría mu­ni­ci­pal».

Me­jo­ras en la lim­pie­za

La for­ma­ción po­lí­ti­ca es­tra­den­se re­cla­ma al go­bierno mu­ni­ci­pal una me­jor pla­ni­fi­ca­ción en el ser­vi­cio de lim­pie­za via­ria de to­do el cas­co ur­bano. Se­ña­lan que «son moi­tas as rúas da vi­la que pre­sen­tan un es­ta­do la­men­ta­ble e on­de cha­man a aten­ción as pa­pe­lei­ras que des­bor­dan du­ran­te va­rios días, in­clu­so se­ma­nas, e as her­bas que na­cen nas bei­ra­rrúas». Y aña­den que una zo­na es­pe­cial­men­te afec­ta­da por es­te de­fi­cien­te ser­vi­cio de lim­pie­za es el fon­do de la ave­ni­da de San­tia­go, don­de los ve­ci­nos ven có­mo se acu­mu­lan re­si­duos pe­se a ser «un­ha das zo­nas de maior con­cen­tra­ción de po­boa­ción do cas­co».

Por otra par­te, Mó­ve­te re­cla­ma tam­bién me­jo­ras en la se­gu­ri­dad vial. Des­de el pa­sa­do mes de mar­zo, ad­vier­ten de la ne­ce­si­dad de pro­ce­der al pin­ta­do de una se­rie de pa­sos de pea­to­nes, y una co­rrec­ta y vi­si­ble se­ña­li­za­ción de las vías. Tam­bién, en las in­me­dia­cio­nes del co­le­gio de Fi­gue­roa, las mar­cas via­les y los pa­sos de pea­to­nes pre­sen­tan un es­ta­do de­fi­cien­te, lo que con­tri­bu­ye a in­cre­men­tar la in­se­gu­ri­dad y di­fi­cul­ta el trá­fi­co de au­to­mó­vi­les y pea­to­nes, in­di­can.

Ade­más, so­li­ci­tan me­jo­ras en el par­que in­fan­til si­tua­do en esa zo­na, co­mo la plan­ta­ción de cés­ped, pa­ra fa­vo­re­cer que los cha­va­les pue­dan ir a ju­gar sin es­tar en me­dio de tie­rra y pie­dras. «En de­fi­ni­ti­va, pe­dís­mo­lle ao al­cal­de que se cen­tre en ga­ran­tir os ser­vi­zos bá­si­cos dos ve­ci­ños do Con­ce­llo da Es­tra­da, e que dei­xe de se­guir cons­truín­do cas­te­los de nai­pes, que a épo­ca das obras fa­raó­ni­cas e sen pla­ni­fi­car re­ma­tou».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.