He­re­dei­ros da Crus, As­ta­rot e Es­tra­mo­nio, no Ga­lo Rock

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - AGENDA - AME­LIA FERREIROA

Vi­la de Cru­ces aco­lle­rá un­ha no­va edi­ción do Fes­ti­val Ga­lo Rock o pró­xi­mo 27 de maio, no Cam­po da Fei­ra, cun­ha pro­gra­ma­ción que xa se pe­chou e que trae­rá á vi­la aos gru­pos He­re­dei­ros da Crus, Fi­llos do Es­tra­mo­nio e As­ta­rot. Un fes­ti­val que co­me­za­rá ás 22 ho­ras e no que to­ma­rá par­te ta­mén Ma­nuel Dean­dra­de na súa fa­ce­ta de dj. Un fes­ti­val pa­ra o que se man­ten a ven­da de en­tra­das ata o 25 de maio, cun pre­zo de 15 eu­ros en an­ti­ci­pa­do e 20 eu­ros en ta­qui­lla. En­tra­das que se po­den ad­qui­rir en dis­tin­tos es­ta­ble­ce­men­tos co­mer­ciais de Ro­dei­ro, Si­lle­da e La­lín e de zo­nas da con­tor­na co­ma Ar­zúa, Mon­te­rro­so, Chan­ta­da e A Estrada. O Fes­ti­val Ga­lo Rock vol­ta a con­ver­ter­se nun­ha mag­ní­fi­ca opor­tu­ni­da­de pa­ra dis­fru­tar dal­gun­has das me­llo­res for­ma­cións rock ga­le­gas do mo­men­to: He­re­dei­ros da Crus, que li­de­ra Ton­hi­to de Poi, e que se man­ten fiel a súa li­ña den­de «A cua­dri­lla de Pe­pa a lo­ba», o pri­mei­ro tra­ba­llo que veu a luz no ano 1993. Opor­tu­ni­da­de pa­ra es­coi­tar ta­mén aos Fi­llos do Es­tra­mo­nio coas súas ver­sións de clá­si­cos do rock e As­ta­rot, fun­da­do en O Mo­rra­zo no 83, que con­ta no mer­ca­do con se­te tra­ba­llos.

A. G.

He­re­dei­ros da Crus vol­ta­rá no­va­men­te a Vi­la de Cru­ces.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.