O Ca­mi­ño de Fis­te­rra a Mu­xía, un­ha aven­tu­ra pa­ra usua­rios de Me­de­lo

Ca­tro pro­fe­sio­nais do cen­tro si­lle­den­se coor­di­nan a se­gun­da ca­mi­ña­da des­te ti­po que se le­va­rá a ca­bo

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - AGENDA - AME­LIA FERREIROA

Des­pois de fa­cer o Ca­mi­ño Sa­na­brés a Com­pos­te­la usua­rios do cen­tro que Co­ga­mi ten en Me­de­lo (Si­lle­da) a pi­ques de es­tán de vi­vir o que se­rá a súa se­gun­da ex­pe­rien­cia en for­ma de ca­mi­ña­da, nes­te ca­so den­de Fis­te­rra a Mu­xía. To­da un­ha aven­tu­ra. Un­ha ex­pe­rien­cia moi en­ri­que­ce­do­ra pa­ra to­dos, ex­pli­ca Iván García un dos ca­tro pro­fe­sio­nais do cen­tro en­car­ga­dos de pla­ni­fi­car ata o máis mí­ni­mo de­ta­lle as ca­tro eta­pas que le­va­rán a ca­bo a par­ti­res do vin­dei­ro luns. «Pran­te­xa­mos fa­cer o ca­mi­ño den­de San­tia­go ata Fis­te­rra pe­ro eran moi­tos qui­ló­me­tros e días po­lo que de­ci­di­mos acor­ta­los con es­tas ca­tro eta­pas de de­za­séis qui­ló­me­tros ca­da día que é un­ha dis­tan­cia que con­si­de­ra­mos que dan fei­to os usua­rios». An­tes

de par­tir o do­min­go da es­ta­ción de au­to­bu­ses de A Es­tra­da ca­ra ao al­ber­gue pú­bli­co de Ol­vei­roa en Dum­bría -de on­de co­me­za­rá a pri­mei­ra eta­pa do luns-, os on­ce usua­rios que to­ma­rán par­te nes­ta ex­pe­rien­cia es­ti­ve­ron a pre­pa­rar­se axei­ta­da­men­te rea­li­zan­do to­dos os días per­co­rri­dos de va­rios qui­ló­me­tros. «Le­va­mos me­ses ca­mi­ñan­do con eles pa­ra que se vaian adap­tan­do ás dis­tan­cia que imos fa­cer den­de o luns. Ao ser per­soas con al­gun­ha li­mi­ta­ción, un de­les en ca­dei­ra de ro­das, non se po­de dei­xar

na­da no ai­re e to­do ten que ir moi pla­ni­fi­ca­do. O úni­co que nos me­te ago­ra al­go de res­pe­to é o tem­po, se cho­ve se­rá máis com­pli­ca­do ao ir por ca­mi­ños de terra». Po­lo de­mais to­do per­fec­ta­men­te hil­va­na­do pa­ra ca­mi­ñar ata Fis­te­rra, a on­de che­ga­rá o gru­po o xo­ves e pa­sa­rá a noi­te no al­ber­gue pa­ra ao día se­guin­te vi­si­tar as vi­las da zo­na. Un­ha aven­tu­ra da que se fa­rá un­ha re­co­lli­da de im­pre­sións dos ca­mi­ñan­tes e da que se ti­ra­rán ins­tán­ta­neas que irán a pa­rar a un ál­bum «pa­ra lem­brar o ca­mi­ño».

M. S.

Usua­rios do cen­tro par­ti­ci­pan en dis­tin­tas ini­cia­ti­vas.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.