Fa­lar»

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - DEZA-TABEIRÓS -

guir pe­ro in­tro­dú­cen­se no­vi­da­des, moi­tas. Un ano non é igual a ou­tro. Ob­via­men­te que hai apar­ta­dos que se man­te­rán co­mo a pre­sen­za de ani­mais que era a ba­se das fei­ras da­que­les anos. Ha­be­rá re­crea­ción his­tó­ri­ca pe­ro po­do adian­tar que a des­ta edi­ción vai dar que fa­lar. Vai ser ex­cep­cio­nal. Nós ten­ta­mos sem­pre me­llo­rar as pos­tas en es­ce­nas e as his­to­rias.

—¿Es­tán ba­sea­das en fei­tos acon­te­ci­dos na pa­rro­quia? —É al­go que pui­do acon­te­cer ou non pe­ro son te­mas que re­crea­mos e que po­den su­ce­der en cal­quer pun­to de Ga­li­cia, co­mo foi o atra­co ao au­to­bús ou a lior­ta do ano pa­sa­do por un mar­co... —Den­de a or­ga­ni­za­ción ve­ñen in­sis­tin­do so­bre a con­ve­nien­cia de asis­tir ves­ti­dos de épo­ca. —É que iso dá­lle vis­to­si­da­de á fei­ra e é só cues­tión de re­me­xer no fon­do do ar­ma­rio que se­gu­ro que se ato­pa rou­pa acor­de co que pe­di­mos. Por ou­tra ban­da axu­da a re­crear o am­bien­te que bus­ca­mos de­sas fei­ras de an­tes on­de es­ta­rán os an­ti­gos au­to­bu­ses da em­pre­sa Cuí­ña, ca­mións de bom­bei­ros, mo­tos, co­ches clá­si­cos que che­ga­rán da man da es­cu­de­ría O To­xo. Gus­ta­ría­me ta­mén con­vi­dar aos pais a le­var aos ra­pa­ces á ba­rra­ca ori­xi­nal de Ba­rri­ca Ver­de, on­de ha­be­rá dúas úni­cas fun­cións de 50 mi­nu­tos ás 12.30 e ás 17 ho­ras, e dis­po­re­mos dun­ha car­pa máis gran­de pa­ra dar ca­bi­da a máis pú­bli­co. Que nin­guén se per­da a re­pre­sen­ta­ción de O Ce­go dos Mo­ni­fa­tes da Com­pa­ñía Mae­seSeis­de­dos e Xan Mi­ño­ca de Vi­ra­vol­ta Tí­te­res. —Un­ha pre­vi­sión de asis­ten­cia, ¿com­pli­ca­do fa­lar de ci­fras? —Moi com­pli­ca­do. O con­di­cio­nan­te do tem­po é fun­da­men­tal pe­ro que­ro tran­qui­li­zar a to­do o mun­do xa que ins­ta­la­re­mos car­pas se é pre­ci­so. Ob­via­men­te que a afluen­cia de pú­bli­co sem­pre é maior se ven un bo día. —¿Ha­bi­li­ta­rán apar­ca­doi­ros nas pro­xi­mi­da­des?

—Ha­be­ráos so­bre to­do nas in­me­dia­cións do cen­tro so­cial, au­di­to­rio e igre­xa e se­rán de bal­de. Por se­gu­ri­da­de me­llor dei­xa­los alí que na estrada, on­de se es­tán mal apar­ca­dos po­den ato­par­se cun­ha mul­ta. Ha­be­rá es­pa­zo su­fi­cien­te pa­ra to­dos os vi­si­tan­tes.

MI­GUEL SOU­TO

Ge­rar­do Ló­pez, ves­ti­do de épo­ca na fei­ra do ano pa­sa­do.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.