«Hai que en­si­nar que a bi­ci non mo­les­ta na estrada e que é par­te do trá­fi­co»

ANA SAMARTÍN SE­CRE­TA­RIA PE­DA­LA­DAS

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - PORTADA - M.G.

En­tu­sias­ta da bi­ci­cle­ta, a se­cre­ta­ria de Pe­da­la­das cre que aín­da hai moi­tas reivin­di­ca­cións pen­den­tes.

—¿Por que es­te ti­po de ac­cións aín­da, des­pois de tan­tas cam­pa­ñas?

—Que­da moi­to tra­ba­llo por fa­cer á ho­ra de vi­si­bi­li­zar ao co­lec­ti­vo do ci­clis­ta, que é moi vul­ne­ra­ble so­bre to­do nas es­tra­das. Ta­mén qui­xe­mos des­ta­car a mo­bi­li­da­de in­clu­si­va, que é que xen­te con cal­que­ra ti­po de pro­ble­ma de mo­bi­li­da­de poi­da op­tar a fa­cer a pe­da­la­da con bi­cis adap­ta­das e que, xa se­xa le­va­do por un vo­lun­ta­rio, ou el mes­mo le­van­do un­ha bi­ci adap­ta­da. Pre­ci­sa­mos fon­dos pa­ra con­se­guir bi­ci­cle­tas des­ta cla­se, que son moi ca­ras. Nós co­mo aso­cia­ción, aín­da que se­xa­mos dúas fun­di­das, non te­mos me­dios pa­ra ob­te­las.

—Pon­te­ve­dra, ¿co­mo es­tá pre­pa­ra­da pa­ra un ci­clis­ta?

—Po­la zo­na cen­tral da ci­da­de, o que é a zo­na peo­nil, bas­tan­te ben por­que co­exis­ti­mos cos peóns e den­tro do que ca­be hai trá­fi­co cal­ma­do. Pe­ro ta­mén é cer­to que en can­to saes a un­ha estrada prin­ci­pal é co­mo en­trar na xun­gla por­que os con­du­to­res non te­ñen nin­gún ti­po de res­pec­to por nós. Aín­da se se­gue sen res­pec­tar o me­tro e me­dio de dis­tan­cia de se­gu­ri­da­de. Pa­re­ce que a xen­te aín­da non sa­be que se po­de re­ba­sar un­ha li­ña con­ti­nua pa­ra adian­tar a un ci­clis­ta. E so­bre to­do edu­car en que a bi­ci­cle­ta non mo­les­ta na estrada, que for­ma par­te do trá­fi­co e que, por exem­plo, axu­da a frear o cam­bio cli­má­ti­co.

—¿Que que­da pen­den­te de fa­cer no con­ce­llo pon­te­ve­drés?

—Moi­tas re­for­mas á ho­ra de ter ar­céns pa­ra cir­cu­lar e un­ha con­cien­cia­ción dos con­du­to­res pa­ra que amo­sen máis res­pec­to na estrada.

—¿E nos con­ce­llos do arre­dor?

—Aín­da máis cou­sas. Pon­te­ve­dra, den­tro do que ca­be, vai pou­co a pou­co, pe­ro vai. Os con­ce­llos do arre­dor de­be­rían in­ten­tar me­llo­rar as in­fra­es­tru­tu­ras por­que se­gui­mos ven­do co­ches apar­ca­dos en pleno ar­cén, ou os tí­pi­cos postos de froi­ta que de­be­rían ter alo­me­nos un con­trol.

Ana Samartín

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.