El BNG de Cru­ces cri­ti­ca la au­sen­cia de los cria­do­res en el ac­to del ga­lo

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - DEZA-TABEIRÓS -

El por­ta­voz del BNG de Vi­la de Cru­ces, Xoán Blanco, cri­ti­ca la au­sen­cia en el ac­to de pre­sen­ta­ción de la fies­ta del Ga­lo de Cu­rral de los cria­do­res, a ex­cep­ción del an­fi­trión. Los na­cio­na­lis­tas pe­di­rán ex­pli­ca­cio­nes al al­cal­de, Je­sús Ote­ro, en el pró­xi­mo pleno.

Con­si­de­ra que de­be­rían ser los cria­do­res los que or­ga­ni­cen la fies­ta y el Con­ce­llo co­la­bo­rar y apo­yar la ini­cia­ti­va en to­do lo ne­ce­sa­rio.

Cree que exis­te un pro­ble­ma y que es­te que­dó es­ce­ni­fi­ca­do en ese ac­to de pre­sen­ta­ción que tu­vo lu­gar en la se­de del Ga­lo Cel­ta y que «pa­re­cía máis un­ha fes­ta do al­cal­de que ou­tra cou­sa». Blanco apun­ta que «nos non so­mos par­ti­da­rios de gas­tar os car­tos pú­bli­cos des­ta ma­nei­ra» se­ña­lan­do que par­ti­ci­pa­ron por­que «cree­mos que o pro­du­to é de ca­li­da­de e é bó». Pi­den al re­gi­dor que cam­bie de ac­ti­tud y en­tien­den que «non va­le so gas­tar car­tos nas ac­tua­cións, trá­ta­se de po­ten­ciar o pro­du­to» y con­si­de­ra que «si o al­ca­ñ­de non é ca­paz de im­pli­car os cria­do­res, te­rá que re­plan­tear­se iso». Re­cuer­da un dis­cur­so de An­to­nio Cres­po en el ac­to de la pri­me­ra pie­dra del ma­ta­de­ro que ha­bla­ba de que «a ci­ma da pi­rá­mi­de era o ma­ta­doi­ro e a ba­se a pro­duc­ción ar­te­sa­nal» y cree que en Cru­ces «em­pe­zou­se po­la ci­ma e des­preo­cu­pou­se a ba­se e le­va­se 24 anos fa­cen­do un­ha fes­ta por un pro­duc­to e os cria­do­res sen par­ti­ci­par»

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.