Pre­mios pa­ra sal­dar una deu­da his­tó­ri­ca

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - DEZA-TABEIRÓS -

«¿Que es­tra­den­se non vi­veu un­ha par­te da súa vi­da en Sa­la Gra­dín, na Ca­fe­te­ría Ni­col´s ou na Len­non? ¿Can­tos mi­llei­ros de per­soas vi­ñe­ron á Estrada gra­cias ós ne­go­cios im­pul­sa­dos por Ra­mi­ro Abe­llei­ro?», se pre­gun­tó ayer Rei­món­dez en re­la­ción al ho­me­na­jea­do a tí­tu­lo pós­tu­mo. El al­cal­de es­tra­den­se, con­si­de­ró el pre­mio co­mo el «pa­go de un­ha pe­que­na dé­be­da his­tó­ri­ca da so­cie­da­de da Estrada con Abe­llei­ro e a súa fa­mi­lia», des­ta­can­do que cien­tos de per­so­nas em­plea­das en los ne­go­cios fa­mi­lia­res «sen­ti­rán co­mo pro­pio o re­co­ñe­ce­men­to». López se re­fi­rió a Abe­llei­ro co­mo un em­pre­sa­rio vi­sio­na­rio que su­po adap­tar­se a los tiem­pos y mar­có una épo­ca. De No­ni Araú­jo re­sal­tó su tra­ba­jo con­ti­nua­do en el ám­bi­to so­cio­cul­tu­ral en un se­gun­do plano, sin an­sias de pro­ta­go­nis­mo. Tam­bién Rei­món­dez ala­bó su pa­pel co­mo di­na­mi­za­do­ra so­cio­cul­tu­ral y su im­pul­so a la Fes­ta do Sal­món en sus peo­res mo­men­tos.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.