Via­xei­ra in­can­sa­ble.

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - AGENDA -

Di­plo­ma­da en tu­ris­mo po­la Uni­ver­si­da­de de A Coruña, gus­ta de tra­ba­llar ca­ra ao pú­bli­co e de via­xar. Pa­sou un tem­po en Ita­lia, fa­cen­do prác­ti­cas na re­cep­ción dun ho­tel, e en Londres. Foi guía no Mu­seo Gaiás e apro­vei­ta as va­ca­cións pa­ra co­ñe­cer al­gún no­vo país.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.