Pon­te­ved a, pro­vin­cia To­nuc­ci

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - DEZA-TABEIRÓS -

A Depu­tación de Pon­te­ve­dra es­tá a tra­ba­llar na di­fu­sión da fi­lo­so­fía de To­nuc­ci en re­la­ción ao deseño dos es­pa­zos ur­ba­nos: as ci­da­des e vi­las de­ben adap­tar­se a ne­nos e ne­nas pa­ra que se­xan vá­li­dos pa­ra to­da a ci­da­da­nía. Bai­xo es­ta pre­mi sa, e co­mo un­ha apos­ta do vi­ce­pre­si­den­te Cé­sar Mos­que­ra, ven­se de crear un­ha re­de de con­ce­llos na pro­vin­cia que es­tán ad­he­ri­dos á re­de deCi­da­des dos Ne­nos e Ne­nas, crean­do o que se deu en cha­mar Pon­te­ve­dra, Pro­vin­cia To­nuc­ci. Nas úl­ti­mas se­ma­nas o pe­da­go­go ita­liano es­ti­vo es­ti­vo du­ran­te un­ha se­ma­na vi­si­tan­do moi­tos con­ce­llos na pro­vin­cia, apor­tan­do aos go­ber­nos lo­cais pro­pos­tas e ini­cia­ti­vas pa­ra po­ñer en mar­cha a cur­to, me­dio e lon­go pra­zo. Ade­mais, a Depu­tación es­tá a or­ga­ni­zar o en­con­tro

de 2017 da re­de es­pa­ño­la de Ci­da­des dos Ne­nos e Ne­nas que, en­tre o 25 e o 27 de maio trae­rá a Pon­te­ve­dra a re­pre­sen­tan­tes de di­fe­ren­tes ad­mi­nis­tra­cións e en­ti­da­des de to­do o es­ta­do es­pa­ñol pa­ra de­ba­ter so­bre as ex­pe­rien­cias desen­vol­vi­das en ca­da te­rri­to­rio en re­la­ción coa fi­lo­so­fía To­nuc­ci, no que se­rá un­ha pos­ta en co­mún pa­ra fa­ci­li­tar ideas que poi­dan adap­tar­se a ca­da es­pa­zo pú­bli­co.

O en­con­tro en Pon­te­ve­dra xur­de des­pois de que o ano pa­sa­do, na reunión da re­de en Gra­na­da, os par­ti­ci­pan­tes e o pro­pio To­nuc­ci apos­ta­sen po­la ci­da­de do Lé­rez co­mo se­de da reunión de 2017 pa­ra co­ñe­cer in si­tu o mo­de­lo ur­bano que es­tá a desen­vol­ver o go­berno lo­cal, do que o pe­da­go­go ita­liano é em­bai­xa­dor por to­do o mun­do.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.