Co­me­zou a mo­di­fi­ca­ción de ho­ra­rios de mi­sas en Lalín

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - AGENDA - AMELIA FERREIROA

A Pa­rro­quia de Lalín ini­ciou on­te a mo­di­fi­ca­ción nos ho­ra­rios de mi­sas, que fo­ran anun­cia­dos días atrás po­lo pá­rro­co la­li­nen­se, e que con­tem­pla to­dos os días lec­ti­vos a ce­le­bra­ción da eu­ca­ris­tía un­ha ho­ra máis tar­de do que se vi­ña fa­cen­do co­me­zan­do ago­ra ás 10 da ma­ñán. Á mar­xe des­ta va­ria­ción ho­ra­ria se­ma­nal os do­min­gos e fes­ti­vos as ce­le­bra­cións se­rán ás 10, ás 12.30 e ás 20.00 ho­ras.

Un no­vo or­ga­ni­gra­ma de mi­sas que atin­xe ta­mén ás pa­rro­quias que per­ten­cen a di­ta Uni­da­de Pas­to­ral e que no ca­so de ca­pe­la do Mon­tse­rrat te­rá eu­ca­ris­tías de luns a ven­res ás 21.00 ho­ras men­tras que a do­mi­ni­cal se­rá os sá­ba­dos ás no­ve da noi­te e que­da­rá su­pri­mi­da a que se ce­le­bra­ba ata en­tón os do­min­gos ás on­ce da ma­ñán, e na igre­xa de Lalín de Arri­ba a mi­sa do­mi­ni­cal pa­sa a ce­le­brar­se ás 11.00 ho­ras. Ou­tro dos cam­bios que se ini­cia ho­xe en As Do­res é a pos­ta en mar­cha da Sa­cris­tía Aber­ta on­de se aten­de­rán as ne­ce­si­da­des dos fre­gue­ses de 9.00 a 13.00 ho­ras no tem­plo.

Os cam­bios fo­ron co­mu­ni­ca­dos aos fre­gue­ses.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.