Fa­le­ceu Ma­riano Fa­cal, un dos fun­da­do­res da Aso­cia­ción Cul­tu­ral De­za

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - DEZA-TABEIRÓS -

Fa­le­ceu Ma­riano Fa­cal un dos fun­da­do­res, o 6 de oc­tu­bro de 1976 da Aso­cia­ción Cul­tu­ral De­za pos­ta en mar­cha por Fa­cal, Flo­ren­tino Ca­che­da, Ja­vier Na­va­za, Da­mián Alon­so, Vic­to­rino Gu­tié­rrez, Jai­me Aller, Ri­car­do Vidal, Ra­món Ro­drí­guez e Je­sús Váz­quez. Foi a pri­mei­ra agru­pa­ción pa­ra a de­fen­sa e pro­mo­ción da cul­tu­ra ga­le­ga na co­mar­ca do De­za. Dé­ron­se a co­ño­cer cun­ha pri­mei­ra Fei­ra do Li­bro Ga­le­go coin­ci­din­do coas fes­tas de La­lín. O se­guin­te ano a fei­ra in­cor­po­rou un­ha mos­tra de pin­tu­ra con ca­dros de Laxeiro, que inau­gu­rou a fe­ria cun con­to, Col­mei­ro, La­ma­za­res e Su­ca­sas

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.