El PP con­si­de­ra la­men­ta­ble que el edil des­víe la aten­ción del es­cri­to

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - DEZA-TABEIRÓS -

Des­de el PP, Jo­sé Cres­po se­ña­ló que el es­cri­to pre­sen­ta­do en el Con­ce­llo por CIG so­bre el de­par­ta­men­to de Ser­vi­zos So­ciais «é du­ro, dun sin­di­ca­to cri­ti­can­do o xei­to de tra­ba­llar des­te go­berno. Eles que pre­su­mían de ser os me­llo­res do mun­do pa­ra tra­tar os te­mas la­bo­rais, pois ago­ra re­sul­ta que os sin­di­ca­tos lle man­dan un via­xe tre­men­do».

El por­ta­voz po­pu­lar til­dó de «la­men­ta­ble que Ca­sa­res quei­ra des­viar a aten­ción di­cin­do que o es­cri­to non fa­la de el, can­do o res­pon­sa­ble de­sa con­ce­lle­ría é el, o res­pon­sa­ble má­xi­mo e úni­co, sal­vo o al­cal­de, que es­tá por en­ci­ma. O es­cri­to é du­ro, e por cer­to, en 25 anos de go­berno nun­ca re­ci­bi­mos un es­cri­to de­sas di­men­sións, nin por aso­mo, nun­ca ti­ve­mos un es­cri­to dun sin­di­ca­to ne­se tono».

Cres­po plan­teó que el eje­cu­ti­vo «non ten­ta­rá di­cir que ago­ra nós te­mos al­gún po­der so­bre os sin­di­ca­tos, por­que se­nón di­rían que o PP os ma­ne­xa. Pe­ro é de to­do pun­to in­cues­tio­na­ble que nós na­da te­mos que ver con ese es­cri­to, on­de lle me­ten un via­xe tre­men­do á xes­tión e for­ma de tra­ba­llar des­te go­berno en ma­te­ria sin­di­cal, es­pe­cial­men­te no de­par­ta­men­to de Ser­vi­zos So­ciais».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.