Es­col­ma de poe­sía e ima­xes no li­bro «E de sú­pe­to o in­verno»

A pu­bli­ca­ción, na que par­ti­ci­pan 21 au­to­res, se­rá pre­sen­ta­da es­te ven­res no Ca­fé Casino de La­lín

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - AGENDA - AME­LIA FERREIROA

O li­bro «E de sú­pe­to o in­verno», que foi coor­di­na­do po­lo ar­tis­ta Án­gel Utre­ra e edi­ta­do por Aga­lir Edi­cio­nes, se­rá pre­sen­ta­do es­te ven­res día 19 ás 20 ho­ras no Ca­fé Casino de La­lín nun ac­to aber­to ao pú­bli­co en xe­ral e ao que se pre­vé asis­tan al­gúns dos par­ti­ci­pan­tes nes­te tra­ba­llo. Un­ha pu­bli­ca­ción na que ao lon­go das súas 150 pá­xi­nas o lec­tor se po­de­rá mer­gu­llar na poe­sía e pen­sa­men­tos de es­cri­to­res e poe­tas ta­les co­ma Iñaki Ur­dan­ga­rin, Xo­sé Váz­quez Pin­tor, Án­gel Utre­ra, Ma­ri­sa Lo­zano Fue­go, Bal­do­me­ro Igle­sias (Me­ro), Te­re­sa Ra­mi­ro, Gris­ti­na Gen­de, Pa­co Le­do, An­to­nio Gar­cía Tei­jei­ro, Agur­tza­ne Es­tra­da, Xo­sé Gar­cía, Die­go Q.S., Ale­xan­der Vór­ti­ce, David Ote­ro, Ro­mi­na Bal, Mi­guel Alon­so

Diz, Su­so Díaz, os la­li­nen­ses Cel­so Fer­nán­dez San­mar­tín e Car­los Ne­gro, An­tom Laia e Xu­lio Gar­cía Ri­vas.

Un poe­ma­rio que é, se­gun­do Án­gel Utre­ra, «un­ha obra co­lec­ti­va de ver­sos, túa e no­sa, so­ños e pa­la­bras que tra­tan de es­ca­ra­ve­llar no sub­cons­cien­te de to­dos nós ca­mi­ñan­tes da vi­da, via­xei­ros des­ta vi­da que ven­de­mos e fa­la­mos dese in­verno no que de sú­pe­to al­gun­ha vez to­dos nós es­ti­ve­mos ago­cha­dos». Ata as ins­ta­la­cións do Ca­fé Casino de La­lín des­pra­za­ran­se pois es­te ven­res pa­ra fa­lar

des­ta pu­bli­ca­ción o ago­len­se Xo­sé Váz­quez Pin­tor xun­to con Bal­do­me­ro Igle­sias (Me­ro), Te­re­sa Ra­mi­ro que pe­cha a con­tra­por­ta­da do li­bro con «O can­dil», Pa­co Le­do, Cris­ti­na Gen­de, Xo­sé Gar­cía Ro­drí­guez (Xo­sé de Cea), Die­go Q.S. Mi­guel Án­gel Alon­so Diz, An­tom Laia Ló­pez e se agar­da ta­mén con­tar coa pre­sen­za do es­cri­tor es­tra­den­se David Ote­ro. Un tra­ba­llo que es­ta­rá a dis­po­si­ción de que­nes quei­ran fa­cer­se cun exem­plar no ac­to de pre­sen­ta­ción do vin­dei­ro ven­res.

Na pre­sen­ta­ción es­ta­rán es­cri­to­res co­mo Váz­quez Pin­tor.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.