Be­rres aco­lle es­te sá­ba­do un­ha ho­me­na­xe poé­ti­ca ós ir­máns Mar­cial e Ave­li­na Va­lla­da­res

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - DEZA-TABEIRÓS -

A Aso­cia­ción Cul­tu­ral Va­ga­lu­mes ce­le­bra­rá o Día das Le­tras cun­ha ho­me­na­xe ós es­cri­to­res de Be­rres Mar­cial e Ave­li­na Va­lla­da­res. Es­te sá­ba­do, ás 12.00 ho­ras, ha­be­rá un­ha ofren­da flo­ral ós ir­máns no ce­mi­te­rio de Be­rres e un­ha re­cep­ción pos­te­rior no pa­zo fa­mi­liar de Vi­lan­cos­ta (Be­rres) con in­ter­ven­cións poé­ti­cas. O ven­res 26 ás 20.30 ho­ras o Mo­me aco­lle­rá un­ha con­fe­ren­cia so­bre Mar­cial Va­lla­da­res a car­go do pro­fe­sor da Uni­ver­si­da­de de Vi­go Xosé A. Fer­nán­dez Salgado.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.