INS­TRUC­TO­RA DE DE­FEN­SA PER­SOAL «Te­mos fe­rra­men­tas pa­ra de­fen­der­nos só hai que co­ñe­ce­las»

Im­par­te un ta­ller de de­fen­sa per­soal pa­ra mu­lle­res no que ex­pli­ca­rá co­mo ac­tuar an­te un­ha agre­sión

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - DEZA-TABEIRÓS - AME­LIA FERREIROA

Al­ba Igle­sias é su­fi­cien­te­men­te co­ñe­ci­da na con­tor­na por ser ins­truc­to­ra de zum­ba e le­va, por ou­tra ban­da, den­de os no­ve anos prac­ti­can­do Kung Fu sen­do ac­tual­men­te cin­to ne­gro ter­cei­ro ni­vel. Ho­xe ven­res a par­ti­res das 21 ho­ras no Cen­tro Co­mer­cial Pon­ti­ñas im­par­ti­rá un ta­ller de de­fen­sa per­soal di­ri­xi­do a mu­lle­res; un­ha ac­ti­vi­da­de que desexa­ba le­var a ca­bo den­de me­ses atrás.

—¿Que a le­va a pro­mo­ver es­te ta­ller de de­fen­sa per­soal? —En boa me­di­da xor­de po­las te­rri­bles no­ti­cias que es­coi­ta­mos e ve­mos a dia­rio res­pec­to dos ma­los tra­tos e asa­si­na­tos a mu­lle­res. Men­tres a men­ta­li­da­de non cam­bie te­mos que to­mar nós as me­di­das opor­tu­nas de pre­ven­ción e de­fen­sa. É un ta­ller que ti­ña ga­nas de fa­cer den­de tem­po atrás e ago­ra pre­sen­to­use es­ta opor­tu­ni­da­de de rea­li­za­lo e aí es­tá. Es­pe­ro que ve­ñan moi­tas mu­lle­res ao mes­mo que ten ca­rác­ter aber­to. —¿Que enfoque lle vai dar a es­ta se­sión?

—O enfoque que lle que­ro dar é ex­pli­car pri­mei­ro o xei­to de evi­tar aque­las si­tua­cións que son de ris­co ou po­ten­cial­men­te pe­ri­go­sas e lo­go, nun se­gun­do apar­ta­do, en­trar no te­rreo da de­fen­sa. In­ci­di­rei so­bre o fei­to de que te­mos fe­rra­men­tas pa­ra de­fen­der­nos só hai que co­ñe­ce­las e po­ñe­las en prác­ti­ca. Un­ha mu­ller ten que apro­vei­tar as súas ven­ta­xas pa­ra re­du­cir ao agre­sor. —¿In­de­pen­den­te­men­te da súa com­ple­xión?

—Po­lo me­ro fei­to de ser pe­que­na ou de com­ple­xión miú­da non sig­ni­fi­ca que non poi­das loi­tar con­tra un pre­sun­to agre­sor. É pre­ci­so me­llo­rar os re­fle­xos, es­tar en boa con­di­ción fí­si­ca a ser po­si­ble xa que can­to máis áxi­les es­te­mos me­llor...

—Sa­lien­ta­ba a ne­ce­si­da­de de evi­tar si­tua­cións de pe­ri­go... —Cla­ro. Hai si­tua­cións po­ten­cial­men­te pe­ri­go­sas que se po­den evi­tar co­mo, por exem­plo, ir por un­ha de­ter­mi­na­da rúa que sa­be­mos que non é moi fre­cuen­ta­da. Ao me­llor in­do por ela che- gas an­tes pe­ro non pa­ga a pe­na ex­po­ñer­se a cer­to pe­ri­gos. Al­go moi im­por­tan­te é le­var no bol­so un­has cha­ves, un bo­lí­gra­fo, un des­odo­ri­zan­te ou un bo­te de co­lo­nia que an­te un­ha po­si­ble agre­sión po­de­mos usar co­mo ar­ma. —Au­tén­ti­cas ar­mas de com­ba­te... —Un­has cha­ves na man coa par­te pun­zan­te ca­ra a fó­ra po­den ser moi efec­ti­vas á ho­ra de dar­lle un gol­pe a al­guén que nos pre­ten­da agre­dir, un pa­ra­ugas é un­ha boa ar­ma de de­fen­sa e un bo­lí­gra­fo po­de ac­tuar ta­mén co­mo ar­ma de­fen­si­va. Hai pe­que­nas pau­tas que son sin­xe­las e que de­be­mos de sa­be­las. É im­por­tan­te es­tar for­ma­das pa­ra sa­ber co­mo ac­tuar an­te un­ha po­si­ble agre­sión. Po­lo fei­to de ter me­nos for­za cun ho­me ou ser máis bai­xi­ña de es­ta­tu­ra non sig­ni­fi­ca que non poi­das de­fen­der­te con gol­pes ou de­ter­mi­na­dos mo­ve­men­tos. —¿Des­te ta­ller saes cun­has no­cións que hai que re­for­zar pos­te­rior­men­te?

—Cal­que­ra mu­ller po­de apren­der es­tas téc­ni­cas de pro­tec­ción lo­go pa­ra usa­las con sol­tu­ra é cer­to que é pre­ci­so prac­ti­ca­las pa­ra que saia un­ha res­pos­ta in­cons­cien­te e sin ner­vios. O que pre­ten­do con es­te ta­ller é que to­das as asis­ten­tes se mar­chen con al­gun­ha no­ción de pro­tec­ción apren­di­da por se a pre­ci­san.

Al­ba Igle­sias exer­ce ta­mén co­mo ins­truc­to­ra de zum­ba.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.