A pra­za da Igre­xa si­lle­den­se aco­lle a ter­cei­ra edi­ción de Li­bros na rúa

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - DEZA-TABEIRÓS -

A pra­za da Igre­xa de Si­lle­da aco­lle ho­xe a ter­cei­ra edi­ción de Li­bros na rúa. Nes­te mer­ca­di­ño so­li­da­rio par­ti­ci­pan o CEIP si­lle­den­se, o co­le­xio Ramón de Va­len­zue­la da Ban­dei­ra e o ins­ti­tu­to Pin­tor Col­mei­ro, xun­to ás An­pas Brin­ca­dei­ra e a do CEIP de Si­lle­da. Te­rá lu­gar de 11.00 a 19.00 ho­ras, con va­rios postos on­de mer­car exem­pla­res de se­gun­da man a un pre­zo uni­ta­rio de 1 eu­ro. Un­ha ci­ta en­mar­ca­da no Mes das Letras pro­mo­vi­do po­lo de­par­ta­men­to mu­ni­ci­pal de Edu­ca­ción, ade­máis con fins so­li­da­rios ao ir a re­ca­da­ción ao pro­gra­ma Si­lle­da So­li­da­ria.

Ha­be­rá de xei­to pa­ra­le­lo obra­doi­ros de cha­pas, mar­ca­pá­xi­nas e con­ta­con­tos. Nes­te ca­so ás 11.45 e ás 18.15 ho­ras. Men­tras, a bi­blio­te­ca mu­ni­ci­pal Va­re­la Já­co­me aco­lle ho­xe, ás 17.00 ho­ras, ha­be­rá un­ha se­sión de con­ta­con­tos da man de Ba­va­lua Tea­tro. Es­tá di­ri­xi­do a ne­nos de cin­co a do­ce anos.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.