El BNG cri­ti­ca la inac­ti­vi­dad del go­bierno mu­ni­ci­pal en es­te man­da­to

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - DEZA-TABEIRÓS -

Coin­ci­dien­do con el ecua­dor del man­da­to, el BNG es­tra­den­se re­par­ti­rá un bo­le­tín en el que ana­li­za los dos años de go­bierno del PP, así co­mo el pa­pel del Blo­que en la opo­si­ción. El por­ta­voz nacionalista, Xo­sé Ma­ga­ri­ños, con­si­de­ra que «Ló­pez le­va dous anos sen fa­cer na­da. É a no­sa opi­nión, que coin­ci­de coa per­cep­ción so­cial que hai no no­so con­ce­llo. Se re­pa­sa­mos as inau­gu­ra­cións e os pro­xec­tos pre­sen­ta­dos nos úl­ti­mos me­ses o re­sul­ta­do é igual a ce­ro. O PP le­va dous anos xes­tio­nan­do o día a día e aín­da iso faino mal e a ras­tras: os cor­tes de au­ga na vi­la son cons­tan­tes, hai rúas e pa­sos de peóns sen pin­tar, cus­tou­lle ano e me­dio arran­xar as fo­chan­cas dos apar­ca­doi­ros pú­bli­cos, os pro­ble­mas da EDAR, a re­co­lli­da de li­xo no ru­ral ... Re­su­min­do, o PP non fi­xo na­da, e o que é peor, freou ca­se to­das as al­ter­na­ti­vas que pu­xo o BNG en­ri­ba da me­sa pa­ra trans­for­mar o no­so con­ce­llo e as que apro­bou foi in­ca­paz de po­ñe­las en mar­cha».

So­bre el pa­pel del BNG en la opo­si­ción, Ma­ga­ri­ños con­si­de­ra que fue­ron con­tun­den­tes en la crí­ti­ca al go­bierno mu­ni­ci­pal del PP, po­nien­do en evi­den­cia sus ca­ren­cias, su in­ca­pa­ci­dad pa­ra sa­car a A Es­tra­da de la pa­rá­li­sis so­cio-eco­nó­mi­ca en que es­tá in­mer­sa, in­di­can­do que su fal­ta de pro­yec­to y la im­pro­vi­sa­ción son lo nor­mal en la ges­tión mu­ni­ci­pal, y ci­ta co­mo ejem­plo el caó­ti­co cam­bio de sen­ti­do de las ca­lles: «É di­cir, fo­mos co­mo a pe­dri­ña que se che me­te no za­pa­to, mo­les­tos pa­ra o go­berno, sem­pre con­tun­den­tes e cla­ros na crí­ti­ca ao go­berno, que é o que se agar­da dun­ha or­ga­ni­za­ción co­mo a no­sa».

De otra par­te, apun­ta un pa­pel cons­truc­ti­vo con ini­cia­ti­vas pa­ra vi­sua­li­zar que el BNG tie­ne un pro­yec­to al­ter­na­ti­vo al po­pu­lar pa­ra crear em­pleo y po­ten­ciar los prin­ci­pa­les sec­to­res pro­duc­ti­vos. In­ci­dió el edil nacionalista en que uno de los prin­ci­pa­les pro­ble­mas de A Es­tra­da es la fal­ta de mo­de­lo ur­ba­nís­ti­co, con un PP que op­ta por de­jar que in­te­re­ses pri­va­dos di­se­ñen A Es­tra­da del fu­tu­ro, «aí es­tá por exem­plo o proxecto de Mer­ca­do­na», in­di­ca Ma­ga­ri­ños.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.