Os Quin­tos do 71 cum­pren a súa maio­ría de ida­de

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - AGENDA - AME­LIA FE­RREI­ROA

De­zaoi­to anos le­va a Aso­cia­ción dos Quin­tos do 71 man­ten­do de xei­to anual un­ha xun­tan­za na que comparten me­sa, man­tel e lem­bran­zas do ser­vi­zo mi­li­tar. Un­ha maio­ría de ida­de do co­lec­ti­vo que fes­te­xa­rán es­te sá­ba­do, 27 de maio, cun xan­tar que co­me­za­rá ás 14 ho­ras no res­tau­ran­te Ro­que en La­lín.

Nes­ta oca­sión, se­gún anun­ciou o pre­si­den­te da aso­cia­ción Chu­cho Pe­ne­la que sus­ti­túe no car­go a Án­gel Fer­nán­dez, es­tá pre­vis­to con­tar con co­ren­ta com­pa­ñei­ros «en­tre os que non fal­ta­rá a do­ce­na que fun­da­mos a aso­cia­ción». Un­ha reunión anual na que se che­ga­ron a con­ta­bi­li­zar 97 par­ti­ci­pan­tes «pe­ro co pa­so dos anos o vo­lu­me de asis­ten­tes foi des­cen­den­do e eu xa le­va­ba va­rios anos pe­din­do un cam­bio na pre­si­den­cia e es­te ano es­tá Chu­cho (Pe­ne­la) pe­ro es­tou co­la­bo­ran­do con el xa que se que­dou so­lo na or­ga­ni­za­ción», pun­tua­li­zou Án­gel Fer­nán­dez. O que non ollan no ho­ri­zon­te é a des­apa­ri­ción da aso­cia­ción. «Os fun­da­do­res sem­pre imos es­tar aí e man­te­re­mos a no­sa reunión anual de to­dos os anos pa­ra ver­nos e lem­brar as no­sas ex­pe­rien­cias», di­xo.

M.S.

Os Quin­tos do 71 comparten to­dos os anos un xan­tar.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.