As Do­res abre pe­ti­to­rio e con­vo­ca hos­ta­lei­ros

A co­mi­sión de fes­tas de La­lín man­te­rá un­ha reunión co sec­tor da hos­ta­la­ría lo­cal pa­ra es­coi­tar as súas ne­ce­si­da­des

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - AGENDA - AME­LIA FE­RREI­ROA

A co­mi­sión de fes­tas de As Do­res de La­lín aca­ba de re­mi­tir­lle aos hos­ta­lei­ros da vi­la un­ha car­ta na que os con­vi­da a un en­con­tro que se ce­le­bra­rá o pró­xi­mo día 31 mércores, ás 18 ho­ras na se­de da Aso­cia­ción de Em­pre­sa­rios de De­za, pa­ra «es­coi­tar as súas su­xe­ren­cias, ne­ce­si­da­des e opi­nións» de ca­ra aos fes­te­xos pa­tro­nais do vin­dei­ro mes de se­tem­bro.

Un­ha reunión pa­ra a que se con­fec­cio­na­ron 130 car­tas, «que se lle fi­xe­ron che­gar aos res­pon­sa­bles de res­tau­ran­tes, ba­res e pubs da vi­la», se­gun­do apun­ta­ron den­de a co­mi­sión. Os or­ga­ni­za­do­res dos fes­te­xos agar­dan un­ha res­pos­ta ma­si­va «que re­dun­da­rá en beneficio de to­dos. Que­re­mos esoi­tar á hos­ta­la­ría que nos co­men­te ca­les son as súas ne­ce­si­da­des e o que lles gus­ta­ría de ca­ra as fes­tas vin­dei­ras».

Pe­ti­to­rio co­ma o de an­tes Á es­pe­ra da res­pos­ta do sec­tor pran­te­xa­da pa­ra a pró­xi­ma se­ma­na, a co­mi­sión ten pre­vis­to ini­ciar esta mes­ma se­mán o pe­ti­to­rio pa­ra os fes­te­xos que vol­ta­rá a ce­le­brar­se co­mo «se fi­xo ao lon­go de moi­tos anos». Vi­ven­das par­ti­cu­la­res, es­ta­ble­ce­men­tos co­mer­ciais e em­pre­sas se­rán vi­si­ta­dos co ga­llo de re­ci­bir un­ha apor­ta­ción eco­nó­mi­ca pa­ra os fes­te­xos. «O pe­ti­to­rio ímo­lo fa­cer nós, os mem­bros da co­mi­sión de fes­tas, e sem­pre nas ho­ras li­bres que te­ña­mos á mar­xe dos no­sos tra­ba­llos. Pen­sa­mos que o pe­ti­to­rio hai que fa­ce­lo co­mo se vi­ña fa­cen­do de ve­llo e por ou­tra ban­da se man­te­rá a con­ta ban­ca­ria aber­ta en Aban­ca, que é a mes­ma do ano pa­sa­do, pa­ra to­dos aque­les que desexen fa­cer as súas co­la­bo­ra­cións eco­nó­mi­cas di­rec­ta­men­te alí». A co­mi­sión de fes­tas de As Do­res continúa por ou­tra ban­da coa ven­da de ca­mi­se­tas, «que vai moi ben», e co ma­cro es­ca­pa­ra­te de premios que se sor­tea­rá nas fes­tas. «A ven­da de ri­fas e a si­na­tu­ra nos car­tóns que es­tán dis­tri­bui­dos en moi­tos es­ta­ble­ce­men­tos da vi­la vai un chis­co len­ta por aque­lo de que te­mos ten­den­cia a es­pe­rar pa­ra o fi­nal».

M. SOU­TO

As atrac­cións fei­rais vol­ta­rán ás fes­tas pa­tro­nais de La­lín no vin­dei­ro se­tem­bro.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.