For­tín amo­sa no Aza­loi­ra bai­les que in­ter­pre­ta­rá en Ca­né­jan

O cer­ta­me de bai­le tra­di­cio­nal xun­ta­rá a do­ce agru­pa­cións no au­di­to­rio Ma­nuel Do­pa­zo da Ban­dei­ra

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - AGENDA - AME­LIA FERREIROA

O bai­le tra­di­cio­nal vol­ta­rá a pro­ta­go­ni­zar un­ha das ci­tas anuais que lo­gra en­cher o au­di­to­rio Ma­nuel Do­pa­zo da Ban­dei­ra. É a ci­ta co cer­ta­me Aza­loi­ra, que pro­mo­ve a agru­pa­ción For­tín da Pom­ba, e que se ce­le­bra­rá ma­ñán a par­ti­res das 18.30 ho­ras. De­za­se­te anos de cer­ta­me que xun­ta­rá nes­ta oca­sión a un­ha du­cia de agru­pa­cións ga­le­gas, «al­gun­has das me­llo­res do pa­no­ra­ma ga­le­go co­ma sem­pre, nun cer­ta­me no que ti­ve­mos que dei­xar agru­pa­cións fó­ra por fal­ta de es­pa­zo. Pa­ra dar­lles ca­bi­da a to­dos pre­ci­sa­ba­mos de tres au­di­to­rios», ex­pli­cou a pre­si­den­ta de Aza­loi­ra Jo­se­fa Fe­rrei­ro que adian­tou que o co­lec­ti­vo xa tra­ba­lla no que se­rá o vi­xé­si­mo aniver­sa­rio do cer­ta­me. «Aín­da nos fal­tan

uns anos pa­ra o vin­te aniver­sa­rio pe­ro moi­tos bai­la­ríns nos pie­den que se fa­ga al­go es­pe­cial e fa­ra­se».

A for­ma­ción apro­vei­ta­rá o cer­ta­me de ma­ñán pa­ra dar a co­ñe­cer as pe­zas que pos­te­rior­men­te le­va­rá á lo­ca­li­da­de fran­ce­sa de Ca­né­jan. «Es­ta­mos moi ilu­sio­na­dos co Aza­loi­ra e ta­mén co des­pra­za­men­to a Fran­cia que se­rá o pri­mei­ro pa­ra a for­ma­ción no país ga­lo. Pre­sen­tá­ron­nos un pro­gra­ma es­pec­ta­cu­lar no que co­ñe­ce­re­mos a Aqui­ta­nia, Bur­deos e ac­tua­re­mos xun­to con gru­pos de Hun­gría e Ita­lia que a in­ten­ción é po­der desen­vol­ver pos­te­rior­men­te

al­gún in­ter­cam­bio con am­bas for­ma­cións, sem­pre que o con­ce­llo nos axu­de xa que non dis­po­ñe­mos de fon­dos su­fi­cien­tes pa­ra aco­me­te­los».

An­tes dos des­pra­za­men­tos tem­po pa­ra dis­fru­tar dos gru­pos da Aso­cia­ción Ro­sa­lía de Cas­tro de Ca­chei­ras, Os Xei­to­sos de Tra­zo, Can­ti­gas e Aga­ri­mos de San­tia­go, Sei­xe­bra de Mo­ra­ña, Loai­ra de Les­te­do e De­ban­doi­ra que com­pe­ti­rán ma­ñán pa­ra fa­cer­se con al­gúns dos co­di­cia­dos pre­mios do Aza­loi­ra nas dúas ca­te­go­rías nun con­cur­so no que se re­par­ti­rán 1.950 eu­ros en pre­mios.

Gru­pos e pú­bli­co en­chen to­dos os anos o au­di­to­rio.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.