«O ga­lo vai pa­ra res­tau­ran­tes de fó­ra de De­za, e os ovos a ten­das eco­ló­xi­cas»

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - AGENDA -

Ma­ría es­tá in­men­sa­men­te sa­tis­fei­ta co seu tra­ba­llo co­tiá e iso nó­ta­se­lle na voz, pe­ro ta­mén o con­fir­ma. «Es­tou fe­liz e non cam­bia­ría o ser pro­du­to­ra por na­da do mun­do». Vol­tar a tra­ba­llar no téx­til? Nin pen­sa­lo, res­pon­de. —Es­tou fa­cen­do o que que­ro e eso non o po­de di­cir to­do o mun­do e ago­ra ta­mén es­tou co­me­zan­do coa hor­ta.

—Por par­tes. ¿A on­de ven­de o seu pro­du­to?

—O ga­lo vai pa­ra res­tau­ran­tes de fó­ra da co­mar­ca de De­za. Os meus prin­ci­pais com­pra­do­res son res­tau­ran­tes de Tui, O Gro­ve, Ou­ren­se... res­tau­ra­ción me­dia/alta, e lo­go os ovos vén­den­se en ten­das eco­ló­xi­cas.

—¿Os ovos saen en­va­sa­dos da ex­plo­ta­ción?

—No ca­so dos ovos te­mos os pro­du­to­res mi­ni cen­tros de en­va­sa­dos que nos per­mi­ten sa­car o pro­du­to ao mer­ca­do co co­rres­pon­den­te re­xis­tro sa­ni­ta­rio e bai­xo a De­no­mi­na­ción de Ovo de Ga­li­ña de Mos.

—Fa­le­mos do pre­zo do ga­lo e dos ovos de Ga­li­ña de Mos... —Ob­via­men­te son máis ca­ros cun ovo ou un ga­lo co­mún. No ca­so dos ovos, e pa­ra cum­prir cos pre­zos mí­ni­mos, non se ven­den a me­nos de 3 eu­ros a do­ce­na e no ca­so do ga­lo es­tá a 15 eu­ros o qui­lo. É un­ha car­ne que ten un­ha fi­na­li­da­de moi­to máis gour­met que a de ga­lo co­mún e po­lo fei­to de que no no­so país abun­dan os ga­los en to­dos os ga­li­ñei­ros non se va­lo­ra ex­ce­si­va­men­te a gran ca­li­da­de que po­súe o de Mos. —Di­cía que ago­ra ta­mén es­tá mer­gu­lla­da na hor­ta.

—Aí an­do. Xa tra­ba­lla­ba a hor­ta familiar e ago­ra de­ci­dín am­plia­la e ven­der os seus ex­ce­den­tes. Ato­pei un­ha em­pre­sa que ven­de a tra­vés da in­ter­net e que me re­co­lle os pro­du­tos de tem­pa­da que van sain­do, e es­tou ago­ra mes­mo di­ri­xin­do ta­mén os meus pa­sos por esa di­rec­ción.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.