Quei­xa por no po­der fa­cer trá­mi­tes en ga­le­go an­te Ha­cien­da

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - SANTIAGO -

A Me­sa po­la Nor­ma­li­za­ción Lin­güís­ti­ca re­ci­biu a quei­xa dun con­tri­buín­te ao que lle en­via­ron o bo­rra­dor do IRPF en cas­te­lán, a pe­sa­res de fa­cer a de­cla­ra­ción sem­pre en ga­le­go. Can­do pro­tes­tou foi con­vi­da­do a pre­sen­tar un­ha quei­xa an­te a Axen­cia Tri­bu­ta­ria. A Me­sa pi­de que Ha­cien­da res­pec­te o ga­le­go.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.