A Es­mu­te­lín tra­ba­lla no pro­gra­ma do 20 aniver­sa­rio

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - AGENDA -

Pa­sa­ron de­za­no­ve anos den­de a pos­ta en mar­cha da Es­co­la Mu­ni­ci­pal de Tea­tro de La­lín (Es­mu­te­lín) e ollan­do xa o ho­ri­zon­te do seu vi­xé­si­mo aniver­sa­rio tra­ba­lla no que se­rá un ano es­pe­cial. Así boa par­te das obras cu­xos en­saios co­me­za­ron nes­te exer­ci­cio non es­ta­rán re­ma­ta­das ata o pró­xi­mo. «Moi­tos gru­pos es­co­lle­ron obras am­plas que se re­pre­sen­ta­rán no vin­dei­ro cur­so, den­de de­cem­bro, coin­ci­din­do cos vin­te anos de an­dai­na da es­co­la», ex­pli­cou o di­rec­tor da Es­mu­te­lín Xo­sé Manuel Ogan­do. Un­ha de­ci­sión que se adop­tou pa­ra dar­lle máis so­lem­ni­da­de ao acon­te­ce­men­to «pa­ra que se­xa es­pe­cial­men­te so­bre­saín­te». Cer­to que ha­be­rá an­tes al­gun­has re­pre­sen­ta­cións co­ma o do 10 de xu­ño en que se pro­xec­ta­rán dúas cur­tas de alum­nos da es­co­la e dez días des­pois, pa­ra o 20 de xu­ño, es­tá pre­vis­to o pe­che do cur­so de tea­tro no co­le­xio Xesús Gol­mar de La­lín pa­ra dar pa­so a fi­nais de mes ás re­pre­sen­ta­cións tea­trais nas re­si­den­cias da vi­la. Un­ha es­co­la que é to­da «un­ha ex­pe­rien­cia de con­vi­ven­cia e tra­ba­llo en equi­po».

A es­co­la ofre­ce­rá va­rias ac­tua­cións an­tes de pe­char cur­so.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.