El PP ex­pli­ca que los ser­vi­cios se prio­ri­zan con las par­ti­das que se gas­tan

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - DEZA-TABEIRÓS - R. RA­MOS LA­LÍN / LA VOZ

El PP re­ba­tió la con­tes­ta­ción del go­bierno la­li­nen­se a su análisis de la li­qui­da­ción y ex­pli­ca que «o ru­ral, o em­pre­go, o co­mer­cio e os Ser­vi­zos So­ciais prio­rí­zan­se coas par­ti­das que se gas­tan non cos car­tos que que­dan nos re­ma­nen­tes». Re­cuer­dan q e los da­tos que die­ron «es­tán na li­qui­da­ción» y que «non nos in­ven­ta­mos e es­tán re­co­lli­dos nas con­tas do 2016». La­men­tan el «ci­nis­mo « del go­bierno que «ago­ra pro­pón de­ba­ter so­bre a li­qui­da­ción can­do dous días an­tes uti­li­zou to­das as tram­pas po­si­bles pa­ra ten­tar apa­gar a voz do gru­po maio­ri­ta­rio da cor­po­ra­ción e que non se de­ba­te­ra so­bre as cues­tio­na­bles ac­tua­cións do al­cal­de no pleno da mo­ción de con­fian­za».

Se que­jan de que se apli­ca­ra un re­gla­men­to que no se usó, apun­tan, en dos años de man­da­to. Una ma­nio­bra que ca­li­fi­can de «tri­le­ra» y que per­mi­tiu, di­cen, «que os grupos mi­no­ri­ta­rios que con­for­man o go­berno ti­ve­ran cin­co ve­ces máis tem­po de in­ter­ven­ción no pleno que os po­pu­la­res, ten­do a mes­ma re­pre­sen­ta­ción na cor­po­ra­ción».

Acha­can al go­bierno pre­su­mir «dun in­cre­men­to de pou­co máis de 160.000 eu­ros en te­mas so­ciais do ano 14 ó 16, can­do o or­za­men­to as­cen­deu en ca­se dous mi­llóns de eu­ros» y apun­tan que mien­tras que el pre­su­pues­to se in­cre­men­tó en esos años en más de un 12 %, las in­ver­sio­nes en Ser­vi­zos So­ciais, «cae­ron en im­por­tan­cia ao me­drar só nun 9 %, o que de­mos­tra a ma­ni­pu­la­ción das prio­ri­da­des des­te go­berno, apun­ta­da po­lo con­ce­llei­ro González Ca­sa­res».

Con­si­de­ran que en lo úni­co que te­nía ra­zón el go­bierno era en la inexis­ten­cia de un pro­gra­ma con­cre­to eco­nó­mi­co de Co­mer­cio «que eli­mi­na­ron dos or­za­men­tos de 2016, can­do no 2015 e nos an­te­rio­res si se re­co­llía» u aún si, di­cen, fi­gu­ra­ba una par­ti­da de 35.000 eu­ros de la que que­da­ron en re­ma­nen­tes 22.670 eu­ros. Acu­san al go­bierno lo­cal de ha­cer el ri­dícu­lo y reite­ran que no pu­die­ran ha­cer­se an­tes las pis­tas fue «po­la pre­po­ten­cia po­lí­ti­ca do go­berno ne­gán­do­se a bus­car un acor­do coa opo­si­ción que ne­ce­si­ta­ba pa­ra sa­car adian­te o in­ves­ti­men­to e por in­ca­pa­ci­da­de».

En la par­ti­da de su­mi­nis­tro de ma­te­ria­les con­ser­va­ción-ba­cheo pis­tas as­fal­ta­das, en el pro­gra­ma pa­vi­men­ta­ción de las vías pú­bli­cas reite­ran que de­ja­ron de in­ver­tir­se es­te año 183.493 eu­ros que «ou po­de­rán in­ver­tir­se en 2017 ou se per­de­rán ao ser un pro­gra­ma pro­vin­cial de 2016 se­ña­lan­do que «si cri­ti­ca­ran el pro­gra­ma en con­jun­to «a ci­fra que dei­xou de gas­tar o go­berno de Cuí­ña as­cen­de­ría a 628.612 eu­ros». En ca­mi­nos ve­ci­na­les, di­cen, se de­ja­ron sin gas­tar 81.734 pa­ra ese co­me­ti­do que «son dos da­tos que re­flic­te a li­qui­da­ción» y se pre­gun­tan por­qué que­dó so­bre la me­sa la to­ta­li­dad de la par­ti­da de ayu­das a em­pren­de­do­res de 26.000 eu­ros.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.