«A di­rec­ti­va ve atro­pe­lo dun club ru­ral hu­mil­de e ire­mos ata o fi­nal», di­ce Fan­di­ño

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - DEZA-TABEIRÓS DEPORTES -

El pre­sien­te del Es­tu­dian­til, Ar­tu­ro Fan­di­ño, ase­gu­ró ayer que la di­rec­ti­va no adop­tó la de­ci­sión de de­nun­ciar a Co­mi­té de Xus­ti­za de­por­ti­va ni a la FGF por no ha­ber as­cen­di­do. Ase­gu­ra que el con­ten­cio­so ad­mi­nis­tra­ti­vo in­ter­pues­to en un juz­ga­do de San­tia­go se hi­zo el pa­sa­do vier­nes, con un par­ti­do pen­dien­te to­da­vía. «A di­rec­ti­va ten tan cla­ro que te­mos a ra­zón que imos ir ata o fi­nal, con­si­de­ra­mos que é un atro­pe­lo a un club hu­mil­de do ru­ral e non lle po­den fa­cer ó Es­tu­dian­til o que lle fan». Ase­gu­ra que «vi­ñé­ron­nos dan­do lar­gas e ti­ña­mos un mes pa­ra pre­sen­tar de­nun­cia e de­ci­di­mos fa­ce­lo aín­da que nos ten un cus­te que se acer­ca os 3.000 eu­ros pe­ro non é te­ma eco­nó­mi­co se­nón de que se fa­ga xus­ti­za por­que non é nor­mal que se poi­da des­car­gar un par­ti­do dun xo­ga­dor nun­ha com­pe­ti­ción que non é ofi­cial, co­mo re­co­ñe­ceu o Co­mi­té de Ape­la­ción». Con­si­de­ra Fan­di­ño que el Es­tu­dian­til va a sa­lir per­ju­di­ca­do, des­de su se­gu­ri­dad de que va a ga­nar el con­ten­cio­so, si no sa­le pa­ra es­ta tem­po­ra­da «¿qué fa­ce­mos un ano en Pre­fe­ren­te se so­mos equi­po de Ter­cei­ra. Que fa­gan Li­ga de 21 pa­ra es­ta» y por eso re­cla­ma que se pro­duz­ca una re­so­lu­ción rá­pi­da pa­ra evi­tar ese da­ño, sin en­trar en va­lo­rar que se­rían cam­peo­nes de gru­po y es­tán ju­gan­do el as­cen­so.

.M. S.

El Es­tu­dian­til se jue­ga el as­cen­so en la fa­se de los ter­ce­ros y en el juz­ga­do, don­de re­cla­ma tres pun­tos

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.