O em­pren­de­men­to en pri­mei­ra per­soa no desaiuno em­pre­sa­rial

Em­pre­sa­rias Ga­li­cia or­ga­ni­za o primeiro dun­ha se­rie de en­con­tros aber­tos a aso­cia­dos e pú­bli­co en xe­ral

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - AGENDA - AMELIA FERREIROA

Des­pois de pre­sen­tar­se ofi­cial­men­te en La­lín Em­pre­sa­rias Ga­li­cia en­ca­ra na ca­pi­tal de­zá un dos ac­tos, coas mes­mas ca­rac­te­rís­ti­cas cos que pro­mo­ve con éxi­to en Vi­go e en Pon­te­ve­dra, co­mo son os desaiu­nos em­pre­sa­riais. A co­fun­da­do­ra da em­pre­sa Ka­le­kói Susana Aguiar Ca­rral se­rá a en­car­ga­da de fa­lar ho­xe, a par­ti­res das 9 da ma­ñán no Ca­fé Ca­sino de La­lín, da súa ex­pe­rien­cia em­pre­sa­rial. «Real­men­te eu co­ñe­cín os dous ám­bi­tos xa que primeiro tra­ba­llei na em­pre­sa pri­va­da e ago­ra son em­pre­sa­ria po­lo que po­de­rei ofre­cer a mi­ña vi­sión ta­mén den­de o em­pren­de­men­to». Susana Aguiar nun du­bi­da en apos­tar po­la li­ña do em­pren­de­men­to e ani­ma a quen te­ña un pro­xec­to só­li­do e me­di- ta­do a dar o pa­so ma­lia que «sa­bes que can­do te me­tes nes­to vas caer e tes que le­van­tar­te. A eso imos. Nun­ca eres cons­cien­te de to­do o que se ven en­ci­ma ata que te me­tes de cheo na cues­tión pe­ro o em­pren­de­men­to é apren­di­za­xe e apor­ta mi­les de opor­tu­ni­da­des». En po­si­ti­vo afron­ta Susana Aguiar es­te pro­xec­to em­pre­sa­rial cen­tra­do na ela­bo­ra­ción de io­gu­res ar­te­sa­na­les cre­mo­sos que com­par­te con Álex Mou­re e que xa ten pre­sen­za nas ca­tro provincias ga­le­gas. «Can­do lo­gras sa­car adian­te al­go por tí mes­ma é un­ha fon­da sa­tis- fac­ción e no no­so ca­so con aín­da non dous anos de vi­da es­ta­mos con­ten­tos. Pa­sa­mos moi­tas ho­ras cen­tra­dos nes­te pro­xec­to pe­ro o pro­du­to está ten­do boa aco­lli­da e está me­dran­do me­llor do es­pe­ra­do». Uns io­gu­res que mes­mo se po­den ato­par xa nal­gún res­tau­ran­te en Va­len­cia e Ma­drid «e con­ti­núa avan­zan­do a súa pro­xec­ción po­lo país». Io­gu­res que mu­dan ta­mén ao son das froi­tas de tem­pa­da. «Hai un mes sa­ca­mos o io­gur con xa­lea de flor de sa­bu­guei­ro e pa­ra o ve­rán vol­ta­re­mos co de gro­se­lla e ten­ta­re­mos in­tro­du­cir ta­mén o mi­ra­bel».

Susana Aguiar Ca­rral é co­fun­da­do­ra da fir­ma Ka­le­kói.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.