Cres­po invita al al­cal­de a abrir los ojos al Lalín real y «saír da súa reali­da­de pa­ra­le­la»

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - PORTADA -

Por su par­te los po­pu­la­res in­vi­tan a Cuí­ña a «sa­lir da súa reali­da­de pa­ra­le­la» y «abrir os ollos ao Lalín real» y no al de fic­ción, di­cen, del que ha­bló en el ba­lan­ce de dos años de go­bierno. Le re­cor­da­ron que «es­tá en mi­no­ría po­la súa pre­po­ten­cia» y echan en fal­ta que «non re­flic­ta os epi­so­dios máis tris­tes da his­to­ria que o obri­ga­ron a des­de­cir­se en se­de ple­na­ria e an­te a pren­sa, e os nu­me­ro­sos en­con­tro­na­zos con ve­ci­ños, em­pre­sa­rios e mes­mo co­lec­ti­vos em­pre­sa­riais». Lo acu­san de re­pe­tir «a gran men­ti­ra que con­tou en precampaña de Con­ce­llo arrui­na­do» y «re­du­ce o ba­lan­ce das con­tas mu­ni­ci­pais do Con­ce­llo en 2015 —res­tán­do­lle á dé­be­da vi­va ao que se ha­bía afo­rra­do— a un ne­ga­ti­vo de só un 5,87 % do to­tal dos in­gre­sos anuais do Con­ce­llo», ex­pli­can­do que es lo mis­mo que «se un­ha per­soa cun sa­la­rio me­dio bai­xo ti­ve­se un ba­lan­ce en­tre créditos e afo­rros de 700 eu­ros».

In­sis­ten en que «se re­cor­tou do or­za­men­to do 2017 máis de 138.000 eu­ros as par­ti­das des­ti­na­das a po­lí­ti­cas de em­pre­go». Ba­jan­do, di­cen, 70.000 eu­ros lo des­ti­na­do al obra­doi­ro de em­pre­go y 80.000 eu­ros el pro­gra­ma de empleo ara jó­ve­nes y lo acu­san de de­jar de gas­tar 800.000 eu­ros de man­te­ni­mien­to de ca­mi- nos «e ago­ra pre­su­me de afo­rra­los». Le acu­sa de con­ti­nuar «coa súa es­tra­te­xia de neno pe­que­ño, men­tir pa­ra ta­par as súas alloa­das». Pien­sa Cuí­ña, di­ce el PP, que sigue «na súa eta­pa happy na que to­do lle vi­ña pre­pa­ra­do de atrás» y le re­cuer­da «os moi­tos es­cán­da­los que pro­ta­go­ni­zó el e os seus so­cios» y «os nu­los in­ves­ti­men­tos de ou­tras ad­mi­nis­tra­cións». En cuan­to a la pre­sión fis­cal re­cuer­dan que «subiu o IBI no ano 2016 den­de o mí­ni­mo do 0,4 ata o 0,46 que pu­xe­ron en 2016» y que res­pect­yo al DUSI que «cri­ti­ca­ron ata a sa­cie­da­de a con­tra­ta­ción da em­pre­sa que ela­bo­rou o pro­xec­to».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.