De la gue­rra al diá­lo­go en ca­mi­nos de ida y vuel­ta

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - PORTADA -

En el úl­ti­mo pleno Cuí­ña abo­ga­ba por el diá­lo­go con los po­pu­la­res y ayer vol­vía a ha­cer­lo in­di­can­do que «es­tos que abrir vías de diá­lo­go» pe­ro tam­bién que «ve­xo a opo­si­ción moi bra­va».Apun­tó que «non te­ño na­da con­tra Cres­po» in­di­can­do que «en cal­quer es­ce­na­rio eu vou­me por­tar con el co­mo se por­ta el con­mi­go. Non di­fo que te­ña­mos que ser ami­gos». Se­ña­ló que que «creo que os ve­ci­ños es­tán un pou­co can­sos do ego do señor Cres­po e do ego do señor Cuí­ña e o que que­ren é que se lle sa­quen os te­mas ca­ra adian­te» in­di­can­do que «te­mos que fa­cer un es­for­zo por fa­lar». Por su par­te, el PP re­cri­mi­na­ba ayer con du­re­za al re­gi­dor «po­la súa ac­ti­tu­de be­li­xe­ran­te co PP e co vo­cei­ro da opo­si­ción, can­do só fai tres días que­ría ten­der pon­tes». Y sig­ni­fi­ca­ban que los «co­men­ta­rios de me­nos­pre­zo e de men­ti­ras ca­ra aos po­pu­la­res de­mos­tran que a ac­ti­tu­de do re­xe­dor no pleno do lúns era só de ca­ra á ga­le­ría».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.