El cua­tri­par­ti­to la­li­nen­se in­clu­ye en el de­be de la eta­pa de Cres­po 8,5 mi­llo­nes de «dé­be­da la­ten­te»

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - DEZA-TABEIRÓS -

El go­bierno de La­lín re­co­men­dó al PP que su­pere sus «com­ple­xos, ran­co­res e frus­tra­cións po­lí­ti­cas de­ri­va­dos da boa mar­cha do Con­ce­llo», al tiem­po que le de­man­dan un ejer­ci­cio de ho­nes­ti­dad pa­ra re­co­no­cer «a dé­be­da la­ten­te e en­cu­ber­ta que nos dei­xa­ron e que pui­do pro­vo­car que o Con­ce­llo che­ga­se a es­tar en ris­co de ir á que­bra téc­ni­ca e aca­bar in­ter­vi­do po­lo Es­ta­do».

Por­que el cua­tri­par­ti­to su­ma a los 5,4 mi­llo­nes de deu­da ofi­cial que de­jó el go­bierno mu­ni­ci­pal del PP a su mar­cha del Con­ce­llo otros 8,5 mi­llo­nes de deu­da «la­ten­te», un con­cep­to sin tras­cen­den­cia con­ta­ble pe­ro con más re­co­rri­do en tér­mi­nos po­lí­ti­cos. Por­que el to­tal de deu­da la­ten­te lo in­te­gran su­man­dos co­mo «os 6 mi­llóns que se re­cla­ma­ban no xul­ga­do po­lo pár­king Eu­ro­pa e que nós con­se­gui­mos ad­qui­rir por me­nos da me­ta­de; ou o mi­llón de eu­ros que se dei­xa­ron nas súas re­pa­ra­cións e man­te­men­to men­tres es­ti­vo pe­cha­do sen que nin­guén asu­mi­se res­pon­sa­bi­li­da­des; ou o mi­llón de eu­ros que, se­gun­do In­ter­ven­ción, po­de cus­tar a re­gu­la­ri­za­ción do per­soal con­tra­ta­do en frau­de de lei du­ran­te a eta­pa Cres­po; ou o máis de me­dio mi­llón de eu­ros que cus­tou arran­xar a Rol­da Les­te des­pois de anos e anos de de­te­rio­ro sen que nin­guén fi­xe­se na­da pa­ra dar­lle so­lu­ción». Con­tra­po­ne el eje­cu­ti­vo a esos nú­me­ros la­ten­tes su re­duc­ción de deu­da real en cer­ca de 3 mi­llo­nes de eu­ros, con 5,7 mi­llo­nes dis­po­ni­bles en ca­ja.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.