«É un ri­val im­por­tan­te pe­ro es­ta­mos pre­pa­ra­dos pa­ra ga­ñar»

«Es­te é un par­ti­do de 180 mi­nu­tos, o que te­mos que fa­cer é ga­ñar e es­pe­rar a ver o que po­de fa­cer o Bou­zas»

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - DEZA-TABEIRÓS DEPORTES - P. V.

«Nos o ano pa­sa­do a es­ta al­tu­ra es­ta­ba­mos pe­le­xan­do por non des­cen­der a Pri­mei­ra, es­pe­ran­do que Boi­ro as­cen­de­ra... e nun ano a si­tua­ción do Es­tu­dian­til si cam­biou moi­to». Re­cor­da Ge­lu­cho o téc­ni­co da Agru­pa­ción Es­tu­dian­til que es­ta tar­de re­ci­be (18.00 ho­ras) ó Aren­tei­ro no pri­mei­ro par­ti­do da fa­se de as­cen­so a Ter­cei­ra. Un ca­mi­ño lon­go que pa­sa por eli­mi­nar o Aren­tei­ro e agar­dar que suba a Se­gun­da B o Rá­pi­do de Bou­zas..

—¿Co­mo es­tán os áni­mos?

—O equi­po es­tá ben. Pe­le­xou ata o úl­ti­mo mi­nu­to pa­ra que­dar de se­gun­do pe­ro o ri­val fí­xoo ben e nos fo­mos ca­pa­ces e me­ter­nos na pro­mo­ción a hai que em­pe­zar a ga­nar, é a cla­ve. É un ri­val im­por­tan­te pe­ro nos es­ta­mos ca­pa­ci­ta­dos pa­ra po­der ga­nar­lle co­mo lle ga­na­mos a ou­tros equi­pos im­por­tan­tes da ca­te­go­ría.

—Ga­ñar non ga­ran­te su­bir, ¿de­pen­der do Rá­pi­do in­flúe?

—Non in­flúe. Un­ha das po­si­bi­li­da­de que que­dan é ga­nar e es­pe­rar eé o que te­mos que fa­cer. Vai ser un par­ti­do di­fí­cil, com­pli­ca­do, e o im­por­tan­te e tra­tar de ga­nar es­ta eli­mi­na­to­ria e es­pe­rar a ver o que po­de fa­cer o Bou­zas. Se no ga­nas y xa non tes po­si­bi­li­da­des.

—¿Te­rán que xo­gar dous par­ti­dos a to­pe non?

—Vai ser un par­ti­do de 180 mi­nu­tos e o máis im­por­tan­te nes­tas eli­mi­na­to­rias e non en­cai­xar go­les na ca­sa. O ri­val é un equi­po du­ro e pe­ri­go­so a ni­vel pa­ra­do pe­ro a cla­ve é que se­xa­mos for­tes na ca­sa e xo­gar con moi­ta ca­be­za sa­ben­do que que­dan moi­tos mi­nu­tos por dian­te.

—Va­lo­re o Aren­tei­ro e ¿que ten que fa­cer o Es­tu­dan­til pa­ra ga­ñar?

—É un equi­po moi po­de­ro­so sen ba­lón. Nor­mal­men­te de­fen­de ben, son agre­si­vos, in­ten­sos e te­ñen en­ver­ga­du­ra. Vi­ve máis dos fa­llos que poi­da­mos co­me­ter nos, un equi­po de con­tra­ata­que, e son moi for­tes a ba­lón pa­ra­do. Nos te­mos que evi­tar per­der ba­lóns no no­so xo­go com­bi­na­ti­vo e evi­tar fal­tas e cór­ners que ne­so son for­tes e imos ter que es­tar moi aten­tos pa­ra que non re­ma­ten.

Igua­la­dos a pun­tos o re­ma­te da Li­ga, pa­re­cen dous equi­pos moi equi­li­bra­dos ...

—É a si­tua­ción que se da. Os equi­pos son moi pa­re­llos, con xo­ga­do­res con ex­pe­rien­cia en ca­te­go­rías su­pe­rio­res e a igual­da­de é má­xi­ma, aín­da que a ni­vel de xo­go so­mos di­fe­ren­tes a eles, nos bus­ca­mos re­sul­ta­dos me­dian­te a po­se­sión de ba­lón pe­ro as plan­ti­llas de xo­ga­do­res son bas­tan­te pa­re­llas. Te­mos que ex­plo­tar as no­sas vir­tu­des e in­ten­tar que o ri­val non o fa­ga.

—¿Qué no­mes des­ta­ca de­les?

—Rubén Ar­ce xo­gou en Se­gun­da B e Ter­cei­ra, igual que ou­tros de me­dio cam­po pa­ra arri­ba, cen­trais co­mo Mar­tín e Adrián Pa­drón, que co­ñe­zo per­soal­men­te, te­ñen ex­pe­rien­cia na Ter­cei­ra, un me­dio pun­ta que xo­gou no Bar­co... xo­ga­do­res con ex­pe­rien­cia, pe­ro es­tes par­ti­dos son ou­tra his­to­ria e te­rao me­llor o que me­llor o se­pa le­var e con­tro­lar

—¿Có­mo es­tá o equi­po?

—Ben con moi­ta con­fian­za. En­tre­nou moi ben po­la se­ma­na e tra­ta­re­mos de xo­gar coa má­xi­ma tran­qui­li­da­de po­si­ble.

—¿Que bai­xas ten pa­ra es­te par­ti­do?

—Ma­te­lo e Ma­teo que xa son le­sio­na­dos de lar­ga du­ra­ción

RO­BER AMA­DO

Ge­lu­cho que­re que o equi­po xo­gue an­te o Aren­tei­ro ho­xe coa má­xi­ma tran­qui­li­da­de po­si­ble.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.