«Nós é ra­ro que cam­bie­mos de ma­nei­ra de xo­gar, xo­gue­mos on­de xo­gue­mos»

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - DEZA-TABEIRÓS DEPORTES -

En par­ti­dos co­ma o de ho­xe xó­ga­se ta­mén na gra­da. Ha­be­rá am­pla pre­sen­za lo­cal pe­ro ta­mén vi­si­tan­te. Ge­lu­cho pono en va­lor.

—Gús­ta­me que ha­xa xen­te na gra­da e ta­mén ós xo­ga­do­res. Un bo am­bien­te sem­pre é bo pa­ra es­tas ca­te­go­rías e pa­ra os xo­ga­do­res igual. É me­llor ver cam­pos de fút­bol cheos de xen­te que bal­dei­ros, e ten que ser un­ha mo­ti­va­ción e un­ha ex­pe­rien­cia máis pa­ra os xo­ga­do­res xo­ves que te­mos em­pe­zar a xo­gar es­tes par­ti­dos por­que can­do es­tás arri­ba tes que xo­gar par­ti­dos de­ter­mi­nan­tes. Es­ta pro­mo­ción vai­lle dar ex­pe­rien­cia.

—No par­ti­do de vol­ta o cam­po dis­tin­to ¿se­rá de­ter­mi­nan­te ?

—Nos é ra­ro que cam­bie­mos a no­sa ma­nei­ra de xo­gar xo­gue­mos on­de xo­gue­mos. De­pen­de do re­sul­ta­do na ca­sa, se é po­si­ti­vo non hai que cam­biar e se non igual te­mos que fa­cer máis cou­sas, pe­ro fo­ra deso aín­da que ha­xa tres mil per­soas na gra­da non ca­bia­mos ma­nei­ra de xo­gar. Na ca­sa creo que nos le­va­re­mos a voz can­tan­te e a po­se­sión e eles vi­vir dos no­sos erros.

—Ma­nel, o téc­ni­co ri­val, des­ta­cou o seu la­bor..

— Eles ta­mén fi­xe­ron un­ha cam­pa­ña ex­tra­or­di­na­ria. Eran equi­po con ob­xec­ti­vo de es­tar arri­ba e es­ti­ve­ron. Re­for­zá­ron­se en de­cem­bro pe­ro pe­que­nos de­ta­lles non te dei­xan con­se­guir o ob­xec­ti­vo, pe­ro fi­xe­ron gran cam­pio­na­to. Nos máis que la­bor mi­ña é do com­pro­mi­so dos xo­ga­do­res. O cor­po téc­ni­co, Blan­co, Pa­chi e eu, es­ta­mos moi sa­tis­fei­tos do seu tra­ba­llo e con­ten­tos, o ob­xec­ti­vo ini­cial era non des­cen­der.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.