Li­te­ra­tu­ra es­tra­den­se en la Ci­da­de da Cul­tu­ra.

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - AGENDA -

El es­cri­tor es­tra­den­se Xo­sé Lu­na pre­sen­tó ayer su úl­ti­ma obra, Da lec­tu­ra e ou­tras cousi­ñas, en la Ci­da­de da Cul­tu­ra de San­tia­go. Le acom­pa­ña­ron en la pre­sen­ta­ción las pro­fe­so­ras Cha­ro Gol­mar y Pi­lar Sampedro, el di­rec­tor de la edi­to­rial Em­bo­ra, Mi­guel To­val, y el se­cre­ta­rio de Po­lí­ti­ca Lin­güís­ti­ca, Va­len­tín Gar­cía. No­ni Araú­jo, Be­lén Ma­ri­ño, Ana Rey y Anik Nan­di le­ye­ron tex­tos de Lu­na en ga­lle­go e hin­di. La Co­ral Po­li­fó­ni­ca de Be­rres pu­so la no­ta mu­si­cal y el ac­tor Gon­za­lo Val­cár­cel, la tea­tral.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.