«Gus­tá­ba­me que se fo­ra a vo­tar máis pe­ro fal­ta cul­tu­ra par­ti­ci­pa­ti­va»

«Non é un pro­xec­to pa­ra fa­ce­lo á li­xei­ra se­nón qué é pa­ra me­llo­rar subs­tan­cial­men­te a vi­da dos ve­ci­ños»

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - DEZA-TABEIRÓS - AME­LIA FERREIROA

Sa­tis­fei­to se mos­tra­ba o al­cal­de de Si­lle­da Ma­nuel Cuí­ña po­lo triun­fo do sí na con­sul­ta po­pu­lar, le­va­da a ca­bo no mu­ni­ci­pio o pa­sa­do do­min­go, co­mo pro­pu­ña o seu go­berno pa­ra mu­dar o con­sis­to­rio aín­da que con al­gúns ma­ti­ces res­pec­to do ín­di­ce de par­ti­ci­pa­ción da ci­da­da­nía que, co 100 % dos vo­tos es­cru­ta­dos, se que­dou nun 27, 46 %. —Es­ta­ban cha­ma­dos a vo­tar un to­tal de 7.947 ve­ci­ños e fi­xé­rono 2.179. ¿Es­pe­ra­ba máis par­ti­ci­pa­ción?

—Qué­da­me un­ha es­pi­ña cra­va­da ne­se sen­ti­do. Gus­tá­ba­me que a par­ti­ci­pa­ción fo­se maior, que se fo­ra a vo­tar máis pe­ro a con­sul­ta era no­vi­do­sa. Foi un­ha xor­na­da na que to­do su­ce­deu con en­tei­ra nor­ma­li­da­de o que é im­por­tan- te. Foi un­ha fes­ta de­mo­crá­ti­ca. —¿É un re­sul­ta­do sa­tis­fac­to­rio? —Can­do pran­te­xa­mos den­de o go­berno a pos­ta en mar­cha des­ta con­sul­ta po­pu­lar xa sa­bia­mos que ha­bía opi­nións di­ver­sas res­pec­to do po­si­ble tras­la­do do con­sis­to­rio e iso mo­ti­vou a con­sul­ta. O que bus­ca­ba­mos era que os si­lle­den­ses de­ci­di­sen. Foi o que fi­xe­ron e o re­sul­ta­do non me sor­pren­deu pa­ra na­da.

—¿Que pui­do mo­ti­var esa asis­ten­cia mor­ne ás ur­nas?

—Ao me­llor é que te­mos pou­ca cul­tu­ra par­ti­ci­pa­ti­va no día a día da po­lí­ti­ca. Po­de que os po­lí­ti­cos ta­mén te­ña­mos par­te de cul­pa xa que lles da­mos pou­cas opor­tu­ni­da­des aos ve­ci­ños á ho­ra de opi­nar e a fal­ta de cos­tu­me po­de ser un­has das ra­zóns de que moi­tos si­lle­den­ses non fo­sen a vo­tar. Sem­pre di­xen que máis alá do re­sul­ta­do, que fo­se po­si­ti­vo ou ne­ga­ti­vo, se­ría bo que hou­be­se un­ha am­pla par­ti­ci­pa­ción. Che­gar a ca­se un 30 % non es­tá mal pe­ro hou­bé­ra­me gus­ta­do máis. —¿Co­mo di­ría vos­te­de que foi o per­fil maio­ri­ta­rio do par­ti­ci­pan­te? —Moi­ta xen­te nas pa­rro­quias que­dou na ca­sa, ao me­llor po­lo que di­xen an­tes de fal­ta de cul­tu­ra par­ti­ci­pa­ti­va, e nos cas­cos ur­ba­nos de Si­lle­da e Ban­dei­ra se veu xen­te de me­dia­na ida­de á ho­ra de vo­tar.

—Re­ma­tou a fa­se de con­sul­ta pe­ro hai que se­guir coa fo­lla de ru­ta, ¿que se­rá o se­guin­te? —Po­ñer­nos a tra­ba­llar na se­guin­te pá­xi­na que se­rá com­ple­xa pe­ro xa o sa­bia­mos can­do nos em­bar­ca­mos nes­te pro­xec­to. Non é un pro­xec­to pa­ra fa­ce­lo á li­xei­ra se­nón que é pa­ra me­llo­rar subs­tan­cial­men­te a vi­da dos no­sos ve­ci­ños e o pri­mei­ro pa­so se­rá en­car­gar un pro­xec­to pa­ra deseñar o no­vo con­sis­to­rio.

—Un cam­bio que non se ma­te­ria­li­za­rá cur­to pra­zo.

—Non imos pre­ci­sar de tem­po pa­ra fa­cer to­do o tra­ba­llo. Ago­ra o re­sul­ta­do des­ta con­sul­ta po­pu­lar te­rá que le­var­se ao vin­dei­ro pleno or­di­na­rio do pró­xi­mo mes de xu­llo pa­ra que se­xa va­li­da­da e lo­go rea­li­zar to­do o pro­ce­so que con­le­va­rá o cam­bio de edi­fi­cio. Un­ha vez que te­ña­mos o pro­xec­to en­tón co­me­za­rán as per­ti­nen­tes obras e que­da­rán per­fec­ta­men­te de­fi­ni­dos tan­to os usos do ac­tual con­sis­to­rio co­ma as ofi­ci­nas e de­par­ta­men­tos do no­vo con­ce­llo on­de se uni­fi­ca­rán to­dos os ser­vi­zos aos ci­da­dáns.

R. AMA­DO

O al­cal­de de Si­lle­da exer­ceu o seu de­rei­to a vo­to na Ban­dei­ra.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.