BNG: «Se­ra­lle di­fí­cil ne­go­ciar es­te re­sul­ta­do»

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - DEZA-TABEIRÓS -

El portavoz del BNG, Ma­tías Rodríguez da Torre, va­lo­ró ayer que se de­mos­tró que «pa­ra es­ta via­xe non fa­cía fal­ta tan­ta cou­sa» y que el re­sul­ta­do mues­tra que el al­cal­de sa­bía que la me­di­da era con­tro­ver­ti­da y con­vo­có un re­fe­ren­do «por­que non ti­vo va­lor po­lí­ti­co pa­ra to­mar un­ha de­ci­sión co­mo ti­ña de­ter­mi­na­do co­mo PSOE » y pro­pu­so a los ve­ci­nos una votación «pre­sun­ta­men­te de­mo­crá­ti­ca, a de­ci­dir al­go sen dar­lle to­da a in­for­ma­ción».

Con­si­de­ra que con in­for­ma­ción de­ta­lla­da del tras­la­do y apro­xi­ma­da del cos­te la par­ti­ci­pa­ción ha­bría si­do mu­cho ma­yor. Ana­li­za los vo­tos del si, de los que se fia­ron del al­cal­de, los que les pa­re­cía bien sin conocerla me­di­da y vo­tos del no por in­mo­vi­lis­mo o des­co­no­cer el pro­yec­to. «Que­da cla­ro que vo­tou pou­ca xen­te por­que as cou­sas non es­ta­ban cla­ras». Da Torre vo­tó en blan­co «por­que hai que par­ti­ci­par pe­ro coa au­sen­cia de in­for­ma­ción en­ten­do a quen non foi».

Mi­ra pa­ra de­lan­te el edil se­ña­lan­do que «se a de­ci­sión era com­pli­ca­da an­tes, ago­ra vai ser máis. Ha­ber co­mo se ne­go­cia o re­sul­ta­do, moi ven­di­do pe­ro ga­ña­do por 52 vo­tos e con pe­so da votación no lu­gar on­de es­ta ra­di­ca­do o Con­ce­llo, creo que lle se­rá di­fí­cil ne­go­ciar es­te re­sul­ta­do, por­que sen­do maio­ri­ta­rio non é cla­ri­fi­ca­dor» . Y re­cuer­da que cuan­do le anu­la­ron elec­cio­nes de con­se­jos pa­rro­quia­les por ba­ja par­ti­ci­pa­ción y cree que «en­ton­ces sin pro­pa­gan­da nin ca­rre­xo, sus­ci­to­use máis in­tere­se».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.