La fal­ta pun­tual de per­so­nal en el Are­na se de­bió a la in­dis­po­si­ción de un tra­ba­ja­dor

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - DEZA-TABEIRÓS -

El con­ce­jal Ni­co­lás Gon­zá­lez Ca­sa­res ex­pli­ca que la fal­ta pun­tual de per­so­nal en el La­lín Are­na el sá­ba­do por la ma­ña­na fue pro­vo­ca­da por la in­dis­po­si­ción de un tra­ba­ja­dor. Re­sal­ta que la fun­ción prin­ci­pal de la per­so­na que aten­dió las ins­ta­la­cio­nes era la de so­co­rris­ta «po­lo que a se­gu­ri­da­de na pis­ci­na nun­ca se viu com­pro­me­ti­da». Apun­ta que el pro­ble­ma «só afec­tou a un­has ho­ras da mañá « y que «foi per­fec­ta­men­te sol­ven­ta­do po­la tar­de».

Des­ta­ca que «a subs­ti­tu­ción de baixas nun es­pa­zo co­mo o La­lín Are­na e, máis se se pro­du­cen en fin de se­ma­na, é com­ple­xa» y con­si­de­ra que lo im­por­tan­te «fi con­se­guir sal­va­gar­dar a se­gu­ri­da­de». Gon­zá­lez Ca­sa­res re­cuer­da que el ac­tual go­bierno «ti­vo que rea­li­zar pro­bas de se­lec­ción de per­soal e crear lis­ta de con­tra­ta­ción que non exis­tían pa­ra dar saí­da, en­tre ou­tras cou­sas, a si­tua­cións de baixas de tra­ba­lla­do­res que agra son rá­pi­da­men­te cu­ber­tas gra­zas a es­tas lis­ta­xes» y que el per­so­nal que se in­cor­po­ró lo hi­zo en «con­di­cións de tra­ba­llo moi­to máis dig­nas que as dos con­tra­tos que fi­xo o Par­ti­do Po­pu­lar».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.