SI­LLE­DA El PP re­cla­ma al Con­ce­llo que arre­gle la pis­ta de la igle­sia de Saí­dres

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - DEZA-TABEIRÓS -

El PP de Si­lle­da ur­ge al go­bierno de Si­lle­da que arre­gle la pis­ta de ac­ce­so a la igle­sia de Saí­dres que, apun­tan, se en­cuen­tra en un es­ta­do «ab­so­lu­ta­men­te in­tran­si­ta­ble». Los po­pu­la­res se ha­cen eco de las que­jas de los ve­ci­nos y con­si­de­ran que «o de­te­rio­ro é de tal ca­li­bre que un sim­ple bacheo xa non é su­fi­cien­te pa­ra arran­xar o seu es­ta­do» La­men­tan que el acon­di­cio­na­mien­to no hu­bie­se si­do an­tes pa­ra evi­tar que la de­gra­da­ción del fir­me fue­se tan gran­de.

(Edi­cións Fer­ven­za, 2017), a no­va pu­bli­ca­ción dun aman­te das le­tras, dun lle­tra­fe­rit, dun dos po­lí­gra­fos máis so­bran­cei­ros da his­to­ria con­tem­po­rá­nea de Ga­li­cia, Xe­sús Alon­so Mon­te­ro.

Pro­xec­to es­té­ti­co e éti­co

Un pro­xec­to es­té­ti­co (e éti­co) de amor fia­do de va­ga­ri­ño, pa­se­ni­ño, te­ci­do ao lon­go de to­da un­ha vida, que foi pre­sen­ta­do —pa­ra hon­ra de to­da a co­mu­ni­da­de es­co­lar e de to­da A Es­tra­da— na es­co­la in­fan­til do Fo­xo.

Cen­to dez pa­la­bras. Cen­to dez ra­zóns que amo­san o or­gu­llo de ser­mos ga­le­gos. Un­ha oda ao sen­ti­men­to, á re-exis­ten­cia, á me­mo­ria, á her­dan­za dos no­sos de­van­cei­ros. Un can­to á vida. To­dos te­mos un­ha ou va­rias pa­la­bras que le­va­mos pen­du­ra­das no no­so uni­ver­so máis ín­ti­mo. As mi­ñas son alou­mi­ño, Pin­gue­la, bi­co, raí­ña, Vis de Bai­xe­tes. A es­co­llei­ta po­de fa­cer­se po­la fo­nía, po­la mu­si­ca­li­da­de, po­la ca­pa­ci­da­de evo­ca­do­ra ou tal vez po­lo mis­te­rio ou po­la fa­mi­lia­ri­da­de.

Gus­tos lé­xi­cos

Lo­go da lec­tu­ra des­te li­bro sa­be­re­mos ca­les son os gus­tos lé­xi­cos de mi­llei­ros e mi­llei­ros de es­co­la­res ga­le­gos en­tre­vis­ta­dos —ad hoc— po­lo au­tor da obra. E ta­mén des­cu­bri­re­mos ca­les son as pa­la­bras que po­súen un en­can­to es­pe­cial pa­ra es­cri­to­res da ta­lla de Ál­va­ro Cun­quei­ro, Al­fon­so Ma­nuel Da­niel Ro­drí­guez Cas­te­lao, Án­xel Fo­le, Ote­ro Pe­draio, An­to­nio To­var, Aqui­lino Igle­sia Al­va­ri­ño, Fe­de­ri­co Gar­cía Lor­ca.

Ve­laí, ami­gas e ami­gos das pa­la­bras, o in­fin­do va­lor des­te li­bro. Un en­saio ma­xis­tral, di­dác­ti­co e au­tén­ti­co. Un­ha via­xe ao epi­cen­tro do co­ra­zón da lin­gua de no­so. As pa­la­bras de don Xe­sús.

Mil gra­zas pro­fe­sor.

La pis­ta es­tá in­tran­si­ta­ble, di­cen.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.