El PP cues­tio­na la en­tre­ga de tro­feos por par­te de la mu­jer del al­cal­de

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - DEZA-TABEIRÓS -

El PP cues­tio­na la en­tre­ga por par­te de la mu­jer del re­gi­dor de los tro­feos del cam­peo­na­to ga­lle­go de se­lec­cio­nes pro­vin­cia­les de ba­lon­mano dispu­tado en La­lín. Apun­ta que fue anun­cia­da por me­ga­fo­nía co­mo «a re­pre­sen­tan­te do Con­ce­llo de La­lín» y se que­jan de que el mo­men­to de la en­tre­ga de pre­mios no es­tu­vie­se, dicen, ni el al­cal­de, Ra­fael Cuí­ña, ni nin­guno de los dos con­ce­ja­les de De­por­tes, Ni­co­lás Gon­zá­lez Ca­sa­res y Mi­guel Me­de­la.

Acu­san al go­bierno de «tra­tar o Con­ce­llo co­mo a súa lei­ra par­ti­cu­lar» y que «xa es­tán abu­rri­dos do xo­gue­te», apun­tan­do que «xa llo en­tre­gan a quen na­da ten que ver co go­berno, por moi­to que se poi­da agra­de­cer a boa von­ta­de de­sa per­soa pa­ra que non des­lu­ci­se o ac­to». Los po­pu­la­res des­ta­can que no tie­nen na­da que re­pro­char a la mu­jer del re­gi­dor y her­ma­na del te­nien­te al­cal­de con­si­de­ran­do que «se­gu­ro que acep­tou o con­vi­te ca me­llor das in­ten­cións».

Con­si­de­ran que la re­pre­sen­ta­ti­vi­dad «os­ten­ta­da» por la mu­jer del al­cal­de «de­mos­tra a de­sidia que ten o go­berno e en es­pe­cial os seus dous má­xi­mos re­pre­sen­tan­tes» y que «xa non lles in­tere­sa re­pre­sen­tar a La­lín por moi­to que es­te ac­to fo­ra na ca­sa». Re­cor­do­ran que se tra­ta­ba de una com­pe­ti­ción con di­men­sión au­to­nó­mi­ca en la que es­tu­vie­ron re­pre­sen­ta­das las cua­tro pro­vin­cias. El PP apun­ta que «á vis­ta do oco­rri­do o do­min­go coa re­pre­sen­ta­ti­vi­da­de mu­ni­ci­pal, o vic­ti­mis­mo no que se en­vol­ve o al­cal­de cos te­mas da súa fa­mi­lia son un­ha me­ra po­se e que non du­bi­da en uti­li­za­los e ex­po­ñe­los pa­ra te­mas que lle in­tere­sa can­do con­vén».

El PP en­tien­de que si no pue­den asis­tir al ac­to el al­cal­de o los con­ce­ja­les de­le­ga­dos «de­be­ría po­der asis­tir cal­que­ra dos ou­tros con­ce­llei­ros».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.