«Xa se vi­ron afi­ni­da­des pa­ra rea­li­zar pro­xec­tos»

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - PORTADA -

Ra­quel Doa­llo é to­do so­rri­so e as súas ma­nei­ras ama­bles e a súa vi­ta­li­da­de con­ta­xia. Es­ta téc­ni­ca es­pe­cia­lis­ta é a en­car­ga­da de por en mar­cha as ac­ti­vi­da­des. Le­van un mes de tra­ba­llo é xa se no­ta o bo am­bien­te. Ex­pli­ca que «as pri­mei­ras se­ma­nas fo­ron ta­mén pa­ra co­ñe­cer­se, pe­ro xa se vi­ron afi­ni­da­des» que po­den dar na pos­ta en mar­cha de pro­xec­tos con­xun­tos. No día a día hai asem­bleas, pro­xec­tos en con­xun­to, moi­ta ilu­sión e a for­za que da tra­ba­llar en equi­po. Ex­pli­ca que «che­ga­ron con ex­pec­ta­ti­vas moi di­ver­sas, den­de iden­ti­fi­car e/ou re­en­fo­car o seu ob­xec­ti­vo pro­fe­sio­nal pa­ra orien­tar á pro­cu­ra de em­pre­go na área desexa­da ata en­tre­nar téc­ni­cas con­cre­tas re­la­cio­na­das coa me­llo­ra da em­pre­ga­bi­li­da­de» e da que for­man par­te cues­tións co­mo a ela­bo­ra­ción dun CV, fe­rra­men­tas 2.0 pa­ra a pro­cu­ra de em­pre­go ou ha­bi­li­da­des co­mu­ni­ca­ti­vas pa­ra afron­tar un­ha en­tre­vis­ta. «A lan­za­dei­ra non é un me­ro cur­so, nin un­ha axen­cia de co­lo­ca­ción on­de se dea tra­ba­llo», in­di­ca. É un pro­gra­ma de in­no­va­ción so­cial que ten co­mo ob­xe­ti­vo a mo­ti­va­ción e o em­po­de­ra­men­to dos par­ti­ci­pan­tes den­de «me­to­do­lo­xías co­lec­ti­vas, so­li­da­rias e co­la­bo­ra­ti­vas». Ra­quel Doa­llo ten ta­mén pa­la­bras de agra­de­ce­men­to pa­ra a AED por­que «non só ce­den un es­pa­zo, axú­dan­nos moi­to» des­ta­can­do a co­la­bo­ra­ción con eles que se tra­du­cen xa «en va­rias pro­pos­tas en men­te». Apro­vei­tan ta­mén a in­for­ma­ción que lle po­de brin­dar e os ne­xos de co­ne­xión coas em­pre­sas. Doa­llo des­ta­ca que es­ta é un­ha ini­cia­ti­va que se des­en­rro­la en to­da Es­pa­ña e as que se su­man al­gun­ha ex­pe­rien­cia en Por­tu­gal. Por ago­ra o que non fal­ta é in­tere­se e mo­ti­va­ción por par­te dos par­ti­ci­pan­tes e de Ra­quel.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.