Cres­po til­da al cua­tri­par­ti­to de peor go­bierno lo­cal en la his­to­ria de Lalín

«In­com­pe­ten­te na xes­tión, inex­per­to, inú­til, re­vi­sio­nis­ta, vic­ti­mis­ta e po­pu­lis­ta»

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - DEZA-TABEIRÓS - O. P. ARCA

El PP hi­zo ayer ba­lan­ce del ecua­dor de man­da­to «do peor go­berno da his­to­ria de Lalín»: Cres­po Igle­sias de­ja­ba cla­ra la lí­nea de la crí­ti­ca ya en la pri­me­ra fra­se so­bre un eje­cu­ti­vo al que re­cri­mi­nó sus reac­cio­nes in­fan­ti­les, su in­com­pe­ten­cia en la ges­tión, su inex­pe­rien­cia y su inuti­li­dad «por fal­ta de man es­quer­da. É an­ti­de­mo­crá­ti­co, e bó­ta­se á xu­gu­lar de quen non pen­sa co­ma eles. É o go­berno do ren­cor, do re­vi­sio­nis­mo: que­dou­lles to­do fei­to, só te­ñen pa­ra ven­der in­ter­ven­cións de cha­pa e pin­tu­ra, e can­do hai un pro­ble­ma ou é cul­pa do PP ou da Xun­ta», acu­sán­do­lo de eje­cu­ti­vo vic­ti­mis­ta. La lar­ga lis­ta de des­ca­li­fi­ca­cio­nes in­clu­yó la de «go­berno men­ti­ro­so na ac­ción po­lí­ti­ca, non son le­gais no que pac­tan. Son po­pu­lis­tas nas for­mas, e non se preo­cu­pan de ac­cións ca­ra o fu­tu­ro».

Dos años per­di­dos

En re­su­men, Cres­po ha­bla de dos años per­di­dos en Lalín. Di­ce así que no hu­bo in­cre­men­to de ac­ti­vi­dad in­dus­trial ni co­mer­cial, «a maio­ría de li­cen­zas fo­ron pa­ra gal­póns, le­ga­li­za­cións ou cam­bios de ti­tu­lar». En el ám­bi­to in­dus­trial, aña­de que no hi­cie­ron fren­te a la Dipu­tación an­te la si­tua­ción del vi­ve­ro de em­pre­sas. En cuan­to a ser­vi­cios so­cia­les, se­ña­la que so­lo se in­cre­men­tó la con­flic­ti­vi­dad la­bo­ral en el de­par­ta­men­to, lo que pue­de im­pli­car una mer­ma de ca­li­dad del ser­vi­cio: «En de­pen­den­cia gas- tan o que lles dá a Xun­ta, gas­tan máis por­que lles de­ron máis». Cri­ti­có ade­más el es­ta­do del ru­ral, pe­se a su anun­cia­do com­pro­mi­so con esa área –«hai ba­ches nos que en­tra un­ha va­ca e co­ñe­cen o mal fun­cio­na­men­to de de­pu­ra­do­ras»–; ha­bló de des­aten­ción de ins­ta­la­cio­nes de­por­ti­vas –«se non ti­ve­ran o Lalín Are­na que tan­to cri­ti­ca­ron iban avia­dos, por­que aos pavillóns ve­llos nin lle to­ca­ron e no Cor­ti­zo en dous anos só anun­cian o mu­ro pe­ri­me­tral»–; car­gó ade­más con­tra la que con­si­de­ra pre­ten­sión fa­lli­da de ha­cer del pa­seo del Pon­ti­ñas «a xoia da co­roa. Di­cían que ía ter un coida­do es­pe­cial, e dous anos des­pois, na­da no­vo bai­xo o sol. Ho­xe es­tá a mon­te, peor que can­do o co­lle­ron, e anun­cian un­ha bri­ga­da es­pe­cí­fi­ca que é con con­tra­ta­dos da Depu­tación: en de­cem­bro des­apa­re­ce, ¿a quen que­ren en­ga­nar?»; en agro, sos­tie­ne que el ma­yor lo­gro fue ver a Cuí­ña en una trac­to­ra­da. Crí­ti­cas con­cre­tas pa­ra con­cluir: «Es­tá to­do man­ga por hom­bro, des­pois de vir es­tes sal­va­do­res da pa­tria», in­di­can­do que no hi­cie­ron obras de re­le­van­cia y ni si­quie­ra man­tie­nen lo exis­ten­te.

Di­jo que re­ba­jan en 2017 más de 150.000 eu­ros en em­pleo, tras fi­na­li­zar 2016 con 100.000 sin in­ver­tir. In­sis­tió en esa lí­nea: «O go­berno de Lalín é un con­xun­to de pla­ñi­de­ras, ex­per­to en po­ñer­se de ví­ti­ma can­do non con­se­gue al­go, pe­ro son ver­du­gos de moi­tas es­pe­ran­zas e ilu­sións de la­li­nen­ses, que vi­ron que non son ca­pa­ces de in­ves­tir moi­tos car­tos. Fan da ne­ce­si­da­de vir­tu­de, e din que afo­rran moi­to: pe­ro é po­la súa in­com­pe­ten­cia pa­ra in­ves­tir». Re­cor­dó la he­ren­cia del PP con­tra­tan­do a Pri­ce Wa­ter­hou­se pa­ra lo­grar el Edusi, y acu­só al eje­cu­ti­vo de no cum­plir sus com­pro­mi­sos ple­na­rios, co­mo pa­ra re­to­mar la UNED.

Alu­dió a una «in­vo­lu­ción de­mo­crá­ti­ca evi­den­te, se das un­ha opinión en con­tra lo­go tes ao go­berno en­ci­ma: Cruz non ten me­do, pe­ro moi­ta xen­te te­me re­pre­sa­lias». Di­jo que el al­cal­de se preo­cu­pa de sa­lir en fo­tos pa­ra jus­ti­fi­car el suel­do que di­jo que no co­bra­ría, ele­va­do co­mo el del te­nien­te al­cal­de, y cri­ti­có que ad­mi­ta an­te el pleno que no sa­be de qué se le pre­gun­ta, co­mo pa­só en la uti­li­za­ción de es­com­bros de la ron­da Es­te. «Gús­ta­lles crear pro­ble­mas on­de non os hai. E o enemi­go de Lalín non é o PP, éo o go­berno máis in­com­pe­ten­te da his­to­ria».

«Son ver­du­gos de moi­tas ilu­sións de la­li­nen­ses, non son ca­pa­ces de in­ves­tir moi­tos car­tos»

Cres­po Igle­sias hi­zo una crí­ti­ca con­tun­den­te a los dos pri­me­ros años del go­bierno cua­tri­par­ti­to de Lalín.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.