O tea­tro Prin­ci­pal aco­lle es­ta tar­de a Re­vis­ta Vi­va do IES nº 1, con va­rias ac­tua­cións

La Voz de Galicia (Deza) - Deza local - - DEZA-TABEIRÓS -

O tea­tro Prin­ci­pal da Es­tra­da aco­lle ás 16.30 ho­ras a Re­vis­ta Vi­va do IES nº 1, un­ha ac­ti­vi­da­de cul­tu­ral que in­clúe múl­ti­ples ac­tua­cións a car­go do alum­na­do e ta­mén de con­vi­da­dos, co­mo o gru­po mu­si­cal Os Es­quíos, o con­ta­con­tos Cel­so San­mar­tín e o his­to­ria­dor Miguel An­xo Sei­xas, que fa­la­rá so­bre Car­los Ca­sa­res.

Nes­ta ac­ti­vi­da­de, o locutor ra­dio­fó­ni­co Pablo García –Pablo Chi­chas– fa­rá en­tre­ga do pre­mio IES G, que dis­tin­gue a un es­ta­ble­ce­men­to po­lo uso do ga­le­go: es­te ano o ga­lar­dón re­cae na ta­ber­na A Na­ve­ga­ción. As in­ter­ven­cións dos es­tu­dan­tes do cen­tro in­clúen mú­si­ca, poe­sía tea­tra­li­za­da co poe­ma Mi­ña san­ti­ña, tea­tro a car­go do clu­be de lec­tu­ra do pro­pio ins­ti­tu­to, e lec­tu­ra de tex­tos pro­pios.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.